Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE

İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedef Kitle: HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından kişisel verileri işlenen gerçek kişiler.

Hazırlayan: HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kişisel Verilerin Korunması Komitesi

Versiyon: 1.0

Onaylayan: HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından onaylanmıştır.

 

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ                                                                                                                                                                                                         

1. 1. Amaç                                                                                                                                                                                      

1.2. Kapsam                                                                                                                                                                                       

1.3. Dayanak                                                                                                                                                                                      

1.4. Tanımlar                                                                                                                                                                                      

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI                                                                                                                               

2. 1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması                                                                                                                              2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması                                                                                                                                    2.3. Kişisel Verilerin Korunması ve işlenmesi Bilincinin Geliştirilmesi                                                                                       

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ                                                                                                                                              

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun işlenmesi                                                                                                                           

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları                                                                                                                                         

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi                                                                                                                           

3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması                                                                                                                                               

3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması                                                                                                                                                               

4. KİŞİSEL VERİ ENVANTER PARAMETRELERİ                                                                                                                                   

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER                                                                                         

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI                                                                                                                                

7. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI                                                                           

7. 1. Kişisel Veri Sahibinin Haklan                                                                                                                                              

7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması                                                                                                                                  

7.3. Veri Sorumlusunun Başvurulara Cevap Vermesi                                                                                                                        

7.4. Kişisel Veri Sahihinin Başvurusunun Reddedilmesi                                                                                                                    

7.5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kuruluna Şikâyette Bulunma Hakkı                                                                                            

8. YÜRÜTME                                                                                                                                                                                               

9. YÜRÜRLÜK ve İLANI                                                                                                                                                                          

EK 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Veriler                                                                                                                                               

EK 2- Kategorik Kişisel Veri İşleme Amaçlar                                                                                                                                       

EK 3- Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçlan                                                                                                   

HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

1. GİRİŞ

HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI (“HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI”) Sektörde, yaygın market zincirlerinde, kaliteli ürünleri, en uygun fiyatla sunarak, müşteri memnuniyetini sağlamaktayız.

HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI yürüttüğü faaliyetlerde kişisel verilerin korunmasına Önem vermekte olup iş ve işlemlerinde öncelikleri arasında kabul etmektedir. HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kişisel Verilerin Korunması ve işlenmesi Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nca (“Kanun”) belirlenen kişisel veri işleme usul ve esaslarının HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI organizasyon ve iş süreçlerinin uyumuna yönelik temel düzenlemedir. HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI bu Politika prensipleri doğrultusunda, üst düzey sorumluluk ve bilinciyle kişisel verileri işlemekte ve korumakta, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.

    1. Amaç

Bu Politikanın amacı. Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen usul ve esasları, HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI organizasyon ve süreçlerine uyumlulaştırarak, faaliyetlerinde etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için bu Politika ile her türlü idari ve teknik önlemleri almakta, gerekli iç prosedürler oluşturmakta, farkındalığı arttırmakta, bilincin sağlanması için gerekli tüm eğitimleri yapmaktadır. Hissedarlar, yetkililer, çalışanlar ve iş ortaklarının Kanun süreçlerine uyumları için, gerekli tüm önlemler alınmakta, uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulmaktadır.

1.2. Kapsam

Politika, HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI iş süreçlerinde otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen bütün kişisel verileri kapsamaktadır.

1.3. Dayanak

Politika, Kanun ve ilgili mevzuata dayanmaktadır. Kişisel veriler, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanması Hakkında Kanunu, 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kuruluş Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunlar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kânunu ve diğer ilgili mevzuattan ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek için işlenmektedir.

Yürürlükteki mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk olduğu hallerde yürürlükteki mevzuat uygulanır. İlgili mevzuat tarafından öngörülen düzenlemeler, Politika ile HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI uygulamalarına dönüştürülmektedir.

 

 

 

1.4. Tanımlar

 

Açık rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

Başvuru Formu

Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun çıkardığı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak hazırlanmış, ilgili kişi (Kişisel Veri Sahibi) tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başvuru formu.

İlgili kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha

 

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kayıt ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel veri sahibi

Kişisel verileri HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından veya adına işleme sokulan gerçek kişi.

Kişisel verilerin silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel verilerin yok edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

 

 

 

Özel nitelikli kişisel veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefî inancı, dini, | mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, demek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biometrik ve genetik verileri.

Periyodik imha

Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının 1 ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme j işlemi.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kıstaslara göre yapılandırılarak işlendiği | kayıt sistemi.

Veri sahibi / İlgili kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri Temsilcisi

Kanun uyarınca Veri Sorumlusunun ilgili kanun maddeleri kapsamındaki görevlerini yerine getirmek üzere atanmış gerçek kişidir.

Yönetmelik

28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI

 

    1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI, kişisel verilerin hukuka aykırı açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde oluşabilecek güvenlik sorunlarını önlemek için, kişisel verinin niteliğine göre, Kanun’un 12. maddesinde öngörülen gerekli önlemleri almaktadır. HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli kişisel veri güvenlik seviyesini sağlamak için tedbirler almakta, denetimler gerçekleştirmektedir.

    1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Özel nitelikte olan, kişilere ait ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, demek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biometrik ve genetik verilerin korunmasına yönelik alman önlemler özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler yapılmaktadır.

    1. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilincinin Geliştirilmesi

HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI, kişisel verilerim hukuka uygun işlenmesini, erişilmesini, verilerin muhafazası ve haklan kullanmaya yönelik bilincin geliştirilmesi için ilgililere gerekli eğitimleri verir.

Çalışanların kişisel verileri koruma bilincini arttırmak için, HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI gerekli iş süreçlerini oluşturur, ihtiyaç duyulması halinde danışmanlardan destek alır. Uygulamada karşılaşılan eksikler ve eğitimlerin sonucu HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI yönetimi tarafından değerlendirilir. Yapılan bu değerlendirmeler ile ilgili mevzuattaki değişiklere bağlı ihtiyaç duyulması halinde yeni eğitimler düzenlenir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

    1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi

Kişisel veriler aşağıda sayılan ilkeler doğrultusunda mevzuata uygun işlenir.

i. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel veriler, iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde, bunlarla sınırlı, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeden, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenir.

ii. Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru ve Olmasını Sağlama

İşlenen kişisel verileri güncel ve doğru tutmak için gerekli önlemler alınmakta ayrıca plan ve programlı çalışılmaktadır.

iii. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme