Çalışan Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI (“HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI) tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası:

Adresi:

Telefon:                                                     Faks:                                                  E-mail:

HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI, çalışanlara ait: ad, soyad, anne-baba adı doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, TC. kimlik kartı, sürücü belgesi, TC. kimlik no, pasaport numarası, geçici TC. kimlik numarası, cinsiyet, e-posta adresi, iletişim adresi kayıtlı elektronik posta adresi (kep), cep/telefon no, lokasyon, mal bildirim bilgileri, bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları, askerlik durumu, referans bilgileri, hukuki işlem, görsel ve işitsel kayıtlar, kamera kayıtları, risk yönetimi, banka hesap numarası, IBAN numarası, diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, fotoğraf, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, çocuk sayısı, aile cüzdanı, eş çalışma bilgileri, çocuk eğitim ve yaş bilgileri, departmanı, çalışma şekli, mesleği, çalışılan son şirket bilgileri, meslek kartı bilgileri, kişisel sağlık bilgileri, engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri, aile bireyi veya yakını doğum ve ölüm belgeleri, IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, imza, başvuru formu doldurulma bilgileri, olay yönetimi bilgisi, otomatik katılımlı BES, sosyal güvenlik kurumu verileri, denetim ve teftiş bilgileri, talep/şikayet yönetimi bilgisi, araç bilgileri, uyum bilgileri; acil durum yönetimi, bilgi güvenliği, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin, eğitim faaliyetlerinin, erişim yetkilerinin, finans ve muhasebe işlerinin, görevlendirme süreçlerinin iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin, iletişim faaliyetlerinin, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin, mal/hizmet satın alım, mal/hizmet satış, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin, ücret politikasının, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, talep/şikayetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, veri sorumlusu meşru menfaati” hukuki sebebine dayanarak çalışan özlük dosyası oluşturma, bina giriş çıkışlarının takibi, denetim ve teftiş faaliyetleri, mevzuat ve prosedürlere uygunluk, mahkeme ve diğer uyuşmazlıklarda avukat tarafından adli makam ve dava dosya takibi, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, ücret ve avans ödemeleri, personel devam kontrol sistemi, şirket araçlarının izlenmesi, mal hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, iş, ürün geliştirme, kalite yönetim sürecinin yürütülmesi; “açık rızanın alınması” hukuki sebebine dayanarak etkinlik düzenleme ve yürütme, çalışan iletişim faaliyetleri, çalışan memnuniyet anketi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi (gelişim ve kariyer çalışmaları) faaliyetlerinden sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

Kanunun “İlgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www.hayrabolu.bel.tr adresinde bulunan HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ ne ileterek yapabilir.

 

 

 

 

 

 

 

AYDINLANMA BEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

 

Veri Sahibi Adı Soyadı  :......................................                     T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih           :..../...../...........                                                                             İmza

 

AÇIK RIZA BEYANIM

Veri sorumlusunun sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, açık rızanın alınması, veri sorumlusu meşru menfaatinden kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesini;

 

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                                       Kabul Etmiyorum  

 

Veri Sahibi Adı Soyadı  :......................................                   T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih           :..../...../...........                                                                          İmza