Tedarikçi Aydınlatma ve Gizlilik Taahhütnamesi

HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEDARİKÇİ AYDINLATMA ve GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

 

TARAFLAR

Belediye: HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Adres:

Tedarikçi Firma:

Adres:

İşbu Tedarikçi Kişisel Verileri Korunması ve Gizlilik Taahhütnamesi (“Taahhütname”), yukarıda bilgileri verilen Belediye ve Tedarikçi Şirket (“Firma”) arasında yapılmıştır. Aksi yazılı olarak bildirilmedikçe yukarıda yazılı adresler kanuni tebligat adresleridir.

İşbu Taahhütname, Firma’nın Belediye’ye ait 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“Kanun”) kapsamında, her türlü veri kaynağından elde ettiği kişisel verileri ve diğer gizli bilgileri tanımlamak, bilgilendirmek, kişisel veri ve gizli bilgilerin korunmasına yönelik alması gereken önlemleri ve ifşa durumunda müeyyideleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

1. Konusu

Taahhütname’ nin konusu, taraflar arasında tesis edilen gizlilik ilkesi kapsamında, 6698 sayılı Kanunda öngörülen yazılı veya sözlü, görsel, manyetik veya herhangi başka bir ortamda bulunan Belediye’ye ait “kişisel veri”, “özel nitelikli kişisel veri” ile “gizli bilgilerin korunmasıdır. Koruma mükellefiyeti Firma’nın kendisi, işçileri, iş ortakları, müşterileri, tedarikçileri ya da çalışanları ile ifşa edilen üçüncü kişileri kapsar.

2. Kişisel Veri ve Gizli Bilgi’nin Korunması

Firma,  Belediye’nin kişisel veri sahiplerine ait elde ettiği kişisel verileri (Adı soyadı, T.C. kimlik numarası, geçici T.C. kimlik numarası, tabiiyeti, ülke, şehir, pasaport numarası, verildiği yer ve tarihi, medeni hal, cinsiyeti, oto plaka numarası, Belediye, mesleği, adres, e posta adresi, telefon numarası, beraberindeki eş ve çocukların adı-soyadı, doğum tarihi, yakınlık derecesi, ödeme bilgileri, araç plaka numarası, oda bilgileri, giriş çıkış kayıt bilgilerini kayıt işlemleri; aktivite resim ve bilgileri, talep veya şikâyet verileri, web site verileri, işlem güvenliği bilgileri, kamera kayıtları vd.) hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür. Firma, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur. Firma ve yetkisi altında faaliyet gösteren kişiler, kişisel verileri ancak ve sadece Belediye’nin ileteceği isteklere uygun olarak işlemekle yükümlüdür. Firma, sözleşmeye konu kişisel verileri, bir alt işverene aktarması gereken hallerde, veri aktaranı ispat edilebilir şekilde bilgilendirmeli ve onayını almalıdır. Firma alt işveren ile yapacağı sözleşmenin, asgari olarak Belediye ile Firma arasındaki sözleşme ve bu taahhütnamedeki hükümleri içermesi şattır.

Firma; kişisel verileri 6698 sayılı Kanuna ve Belediye ile arasındaki sözleşmeye uygun olarak işler, herhangi bir sebeple Kanuna ve sözleşmeye uygunluk sağlanamazsa, veri aktaranı konu ile ilgili derhal bilgilendirir. Bu durumda Belediye’nin Firma’ ya kişisel veri aktarımını askıya alma ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacağını kabul eder.

 

 

3. Kişisel Veri ve Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler

Firma’nın gizli tutma yükümlülüğü olmadığı döneme ait, önceden edinilen bilgiler; Firma’nın kusuru söz konusu olmaksızın kamuya mal olmuş bilgiler; Yasal düzenlemeler, verilmiş mahkeme kararı, idari karar gereğince açıklanması gereken bilgiler; Kişisel verilerden Kanun kapsamı dışında tutman bilgiler gizlilik yükümlülüğü dışındadır.

 

Firma; aktarılan kişisel verilere ilişkin olarak adli bir makamdan gelen talepleri, derhal Belediye’ye bildirir. Bu durumda veri aktaranın talebin niteliğine göre sözleşmeyi askıya alma veya feshetme hakkına sahip olacağını kabul eder.

Belediye’ye ait gizli bilgilere ait haklar Belediye’nin mülkiyetindedir, bu bilginin ifşa edilmesi, ifşa eden tarafa herhangi bir hak vermez. Firma, Belediye’nin gizli bilgisinin değerli ticari sırları içerdiğini ve Belediye’nin ticari sırlarını vermek gibi bir yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Belediye gizli bilgisinin tamlığı, doğruluğu, kesinliği hakkında bir garanti veremez.

4. Önlemler

Firma, sözleşme kapsamında Belediye’den gelen soruları mümkün olan en kısa sürede usulüne uygun olarak cevaplandırır ve aktarıma konu kişisel verilerin işlenmesi hususunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu karar ve görüşlerine uyar.        Firma, veri aktaranın, taahhüt ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğine yönelik Belediye’nin denetim yapma ve yaptırma yetkisine sahip olduğunu kabul eder ve bu yönde gerekli kolaylığı sağlar.

Eğer Firma, Belediye’nin kişisel veri ve gizli bilgisini yetkisiz ifşa ettiğini öğrenirse Belediye’ye derhal ve yazılı olarak bilgi verir. Bu sebeple oluşabilecek zararları azaltmak için tüm çabayı gösterir. Firma, Belediye’nin bu sebeple maruz kaldığı tüm zarar ve ziyanı karşılamaya peşinen kabul ve taahhüt eder. Firma, işbu Taahhütname’ ye aykırı davranışlar için en az … TL para cezası ödemeyi ve Belediye tarafından hesaplanacak olan diğer zararın tazminini de ayrıca ödemeyi taahhüt eder.

5. Gizli Bilginin İadesi

Tüm kişisel veri ve gizli bilgiler ticari ilişkinin ya da Taahhütname’ nin sona ermesi halinde, aktarıma konu kişisel verileri yedekleri ile birlikte Belediye’ye geri göndereceğini ya da kişisel verileri tamamen yok edeceğini, mevzuatta veri alıcısının bu yükümlülüğü yerine getirmesini engelleyen hükümler varsa, aktarıma konu kişisel verilerin gizliliğini güvence altına almak için gerekli idari ve teknik tedbirleri alacağını ve veri işleme faaliyetini durduracağım kabul eder. Taraflar arasında bu hususta ileride doğacak iş ilişkileri müzakere edilip uygulanacak ayrı bir Taahhütnamenin konusunu oluşturur. İade edilen her türlü bilginin, kopyalandığı, çoğaltıldığının tespiti durumunda 5. maddede belirtilen cezai müeyyide uygulanır.

6. İfşaya İzin Verilmesi

Firma, Kanunda açıkça belirtilen haller dışında kişisel veri ve gizli bilgiyi herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz ve ifşa edemez, görsel ya da yazılı medya aracılığıyla referans olarak gösteremez. Gizlilik yükümlülüklerinin tek istisnası 3. madde ile tespit edilen haller ile karşı tarafın yazılı izni olmasıdır.

7. Diğer Konular

İki orijinal nüsha olarak düzenlenen bu Taahhütname’ nin damga vergisinden, taraflar kendi nüshasından sorumludur. Taahhütname maddelerinden herhangi bir veya birkaç maddesi geçersiz sayılır ya da iptal edilir veya uygulanmazsa, bu durum diğer maddelerinin geçerliğine etkilemez.                                                                                                                         

İşbu Taahhütname sebebiyle çıkacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Taraflar, aralarında ki tüm bildirimleri yazılı yapar. Taahhütname taraflar ve halefleri için bağlayıcıdır.

Bu Taahhütname ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devir konusu olamaz.                                       İşbu Taahhütname …/.../...... tarihinde imzalanmış olup, tarafların gizlilik ve kişisel verilerin korunma yükümlülükleri, aralarındaki iş ilişkisi süresince, bu ilişkinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde herhangi bir süre ile sınırlı kalmadan, yürürlükte kalır.

Firma adına:                                                                       Belediye adına:

Adı Soyadı:                                                                           Adı Soyadı:

Açık Adres:                                                                           Açık Adres:

İrtibat Numarası:                                                                   İrtibat Numarası:

E-posta:                                                                                 E-posta:

İmza/Kaşe                                                                             İmza/Kaşe