Fen İşleri Müdürlüğü

                   

Özgür ABAŞ

Fen İşleri Müdür V.

Telefon:

0 282 315 10 49/115

Faks:

0 282 315 11 52

E-Posta:

fenisleri@hayrabolu.bel.tr

 

T.C.

HAYRABOLU BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

Birinci Bölüm

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam:

Madde 1:Bu yönetmelik Hayrabolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını belirler.

Madde 2:Bu Yönetmelik hükümleri Hayrabolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde uygulanır.

Yasal Dayanaklar:

 Madde 3:Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediyeler Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İkinci Bölüm

Organizasyon Yapısı

Madde 4:Fen İşleri Müdürlüğü Müdür ve müdüre bağlı aşağıdaki personelden oluşup.

a) Müdür

b) Sekretarya

c) Teknik personel ve diğer yardımcı personel

 

Üçüncü Bölüm

Fen İşleri Müdürlüğünün Temel Görevleri

 

Madde 5:Hizmet alanına giren tüm ilçe sınırları içindeki cadde ve sokak bazında olan hizmetlerin tespiti, ölçümlerinin yapılması, tahmini keşiflerinin hazırlanması program bütçeye alınması

Madde 6:Program bütçeye bağlı olarak ihaleye çıkacak işlerin ihale Dosyalarının hazırlanması, gönderilmesi, ihale şartnamelerinin hazırlanması, ihalenin yapılmasına kadar Mali İşler Müdürlüğü, Ayniyat saymanlığı ile koordineli çalışması.

Madde 7:İhalesi yapılan işlerin süresi içinde ve şartnamelerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

Madde 8:Tamamlanan İşlerin geçici kabul, kesin kabul ve kesin hesap işlerini tamamlamak, gerektiği hallerde kesin hesapları biten işlerin katılım paylarının hesabı için Mali Hizmetlere bildirmek.

Madde 9: Vatandaşlardan gelen şikâyet ve teknik bilgi gibi dilekçelerini tetkik etmek ve sonuçlandırmak. Teknik bilgi isteyen diğer kuruluşlara yardımcı olmak, Fen İşleri  Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya yetki vereceği Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

Madde 10:İlçe içinde mahalle ve sokaklarda bulunan terk edilmiş veya ikamet edilen tehlikeli yapıların tahliyelerini sağlamak, çevreye zarar vermemeleri için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, gerektiğinde yıkmak ve molozları temizlemek.

Madde 11:İlçemiz Sokak ve meydanlarının plana ve programa uygun olarak tanzim ve ıslah etmek. İyi bir halde bulundurmak.

Madde 12:Belediye sınırı içinde bulunan yoların bakım ve onarımını yapmak.

Madde 13:Mevcut yoların genişletilmesi, düzenlenmesi, alt temel tabakasının teşkili (Malzeme nakli, serilmesi, sıkıştırılması)

Madde 14:Mahalle içi veya yeni açılan yolların stabilize serilmesi, sıkıştırılması, kullanılır hale getirilmesi

Madde 15:Asfalt kaplama yapılacak mevcut yolların tesviyesi, temizlenmesi, asfaltı hazır hale getirilmesi.

Madde 16:Planlarda mevcut yola terklere yapılmış Belediyeye ait yolların açılması.

Madde 17:Yol yapımı için gerekli malzemeyi tespit etmek. Temini için Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Koordinasyon sağlamak.

Madde 18:Müdürlük kapsamında çalışan işçilerin iş emniyet mevzuatına uygun olarak çalışmalarını denetlemek ve sağlamak.

Fen İşleri Müdürünün Görevleri:

Madde 19:Müdürlük dahilinde bulunan teknik personel ve yardımcı personelin göreceği hizmetlerin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konularda Belediyeyi temsil etmek.

Madde 20:Müdürlük kadro, demirbaş ve hizmet yönünden gerekli malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek ve temini için ilgili birimlere işbirliği sağlamak.

Madde 21:Müdürlük personelinin disiplinini ve birimler arasında işbirliğini sağlamak. Çalışanları izlemek ve denetlemek.

Madde 22:Müdürlük personelinin görev alanları ile ilgili teknik ve bilimsel seminer, konferans vb. öğretici ve eğitici faaliyetler düzenleyerek gerektiğinde öğreticilik yapmak.

Madde 23:Müdürlüğüne çalışma alanlarında yaptığı görevler ve buna bağlı konularda ilgili üst makamlara bilgi vermek diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği kurmak, yürütmek.

Madde 24:Personelin yıllık izinlerini programlamak. Gerektiği hallerde 24 saate kadar günlük izin vermek. Resmi ve tatil günlerinde nöbet çizelgelerini hazırlamak.

Madde 25:Sorumluluğu altındaki tüm işlerin ve çalışanları denetlemek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak.

Sekretarya:

Madde 26:Müdürlüğü ilgilendiren konulara ait başvuru dilekçelerini almak, yazışmaları yapmak, ilgili müdürlüklere, kişilere ve kurumlara göndermek.

Madde 27:Müdürlüğün yazışma ve haberleşme ile ilgili tüm kayıtlarını tutmak.

Madde 28:Tüm yazışma, haberleşme, plan tadilatları Malzeme alımları ile ilgili evrakları arşivlemek.

Madde 29:Müdürlük makamı tarafından ilgili yerlere havale edilen resmi evrak veya dilekçeleri zimmet karşılığında dağıtmak.

Madde 30:Müdürlük makamı tarafından hazırlanan evrakları Belediye Meclisine ve Belediye Encümenine iletmek.

Madde 31:Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kararlarını Başkanlık ve diğer makamlar tarafından yayınlanan genelgeleri dosyalamak.

 

Teknik Personel ve Diğer Yardımcı Personel:

Madde 32:Harç bedellerinin tahsili için gerekli makbuzları hazırlamak ve tahsilini sağlamak.

Madde 33:Yüklenici firmalara yaptırılan yapım, yol, bordür, tretuar, döşeme vb. faaliyetlerin kontrollük hizmetlerini yürütmek.

Madde 34:Çalışmaların başlangıcında tutanak hazırlayarak belirlenen yüklenici firmaya yer teslimini yapmak.

Madde 35:Çalışmalar sonucunda hazırlanan ataşman, hesap metrajı ve yeşil defteri inceleyerek hak ediş raporunu hazırlamak ve gerekli görülen durumlarda ilgili düzeltmeleri yapmak – yapılmasını sağlamak.

Madde 36:Hazırlanan hak ediş raporunun önce müdürlük daha sonrada Başkanlık tarafından onaylanarak ve yüklenici firmaya ödeme yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

 Madde 37:Kontrollük Hizmetleri Prosedürüne göre geçici kabulü yapılan bina tesis yapımı, bordür ve tretuar döşenmesi, asfalt serilmesi vb. hizmetlerin hesaplarını incelemek.

Madde 38:Bu hizmetlere ait dosyadaki evrakları ve hesapları kontrol ederek tespit edilen eksiklik yada uygunsuzlukları ilgili yüklenici firma ile görüşerek gidermek.

Madde 39:Arazi ölçümü değerlendirme işlemlerinin belirlenmesinden sonra iş makineleri ile yolun hafriyat veya dolgusunun yapılmasını sağlamak.

Madde 40:Eğer gerekli ise yol yapılacak arazinin ıslah çalışmalarının (drenaj, yol şev hendekleri ve tesviyesi gibi) gerçekleştirilmesini sağlamak.

Madde 41:Yol yapılacak arazi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görüşerek teknik alt yapının ( Su, kanalizasyon, doğal gaz, telefon vb.) oluşturulmasını sağlamak.

Madde 42:Yol yapılacak zeminin fiziksel durumu ve yolun genişliğini dikkate alarak serilecek alt temel malzemesinin kalınlığını belirlemek.

Madde 43:Alt temel malzemenin yola serilmesi, sıkıştırılarak stabil hale getirilmesini sağlamak, bordür ve tretuarların yapılması için çalışmalara başlamak.

Madde 44:Bordür ve tretuar yapımının tamamlanmasından sonra yola üst temel malzemenin serilerek afsal için hazır hale getirilmesini sağlamak.

Madde 45:Bölüm faaliyetlerinde kullanılacak her türlü malzeme ve hizmet alımlarında teknik şartnameleri hazırlamak yâda hazırlanmasını temin ederek onaylamak.

Madde 46:Konusu ile ilgili teknolojik gelişmeleri izlemek, izlenmesini sağlamak ve uygulamalara yansıtılması için müdürlüğe önerilerde bulunmak. Üst ve alt kademelere gerekli bilgilerin zamanında ulaşmasını sağlamak.

Madde 47:Sorumluluğu altındaki tüm işleri ve çalışanları denetlemek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak.

Madde 48:İlçemizin mevcut park ve yeşil alanlarında oyuncak vb. boya, kaynak gibi bakımlarını yapmak.

Madde 49:Görevlendirilenin işçilerin puantajlarının takip edilerek Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek.

Madde 50:Bölümündeki çalışma alanlarında iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak.

Madde 51:İlçe sınırları içinde Belediyemiz tarafından aydınlatılan alanların kontrolünü yapmak, onarmak ve tehlike yaratacak kesimlerde gerekli tedbirleri almak.

Madde 52:Bayram ve önemli günlerde ses tesisatını kurmak, her zaman kullanılabilecek durumda bulundurmak.

Madde 53:Yapılacak aydınlatma, bakım, onarım için gerekli malzeme listesini tanzim ederek Fen İşleri Müdürüne sunmak.

Dördüncü Bölüm

Yetki ve Sorumluluk

Madde 54:Fen İşleri Müdürü; 5393 sayılı Belediye kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevleri mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili, Belediye Başkanına karşı sorumludur.

Madde 55: Teknik personel; kendisine verilen görevleri mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili, tarafına intikal eden evrakları süratli bir şekilde neticelendirmekle ve Fen İşleri Müdürüne karşı sorumludur. 

Madde 56: Diğer personel; Fen İşleri Müdürlüğüne ait işlerin yerine getirilmesinde kendilerine verilen görevleri gereği gibi süresi içinde yerine getirmekle yükümlü ve Fen İşleri Müdürüne karşı sorumludur.

Madde 57: Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki personel kendi görev ve sorumluluk alanları ile ilgili konular haricindeki tereddüt duydukları konularda bir birlerine danışacaklar, gerektiğinde Fen İşleri Müdürü Başkanlığında yapılacak görüşme ile tereddüdün giderilmesi sağlanacaktır.

Beşinci Bölüm

Yürürlük         

Madde 58: Bu yönetmelik Hayrabolu Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.

Altıncı Bölüm

Yürütme

Madde 59:Bu yönetmelik hükümleri Hayrabolu Belediye Başkanı tarafından yürütülür.                

 

Fen İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği Belediye Meclisinin 07/01/2010 tarih ve 10/ 02 …. sayılı kararıyla onaylanmıştır.