Fen İşleri Müdürlüğü

                                    

 

 

 

 

 

Mustafa KÖROĞLU

Fen İşleri Müdür V.

Telefon:

0 282 315 10 49/122

Faks:

0 282 315 11 52

E-Posta:

fenisleri@hayrabolu.bel.tr

 

T.C.

HAYRABOLU BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

Birinci Bölüm

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam:

Madde 1:Bu yönetmelik Hayrabolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını belirler.

Madde 2:Bu Yönetmelik hükümleri Hayrabolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde uygulanır.

Yasal Dayanaklar:

 Madde 3:Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediyeler Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İkinci Bölüm

Organizasyon Yapısı

Madde 4:Fen İşleri Müdürlüğü Müdür ve müdüre bağlı aşağıdaki personelden oluşup.

a) Müdür

b) Sekretarya

c) Teknik personel ve diğer yardımcı personel

 

Üçüncü Bölüm

Fen İşleri Müdürlüğünün Temel Görevleri

 

Madde 5:Hizmet alanına giren tüm ilçe sınırları içindeki cadde ve sokak bazında olan hizmetlerin tespiti, ölçümlerinin yapılması, tahmini keşiflerinin hazırlanması program bütçeye alınması

Madde 6:Program bütçeye bağlı olarak ihaleye çıkacak işlerin ihale Dosyalarının hazırlanması, gönderilmesi, ihale şartnamelerinin hazırlanması, ihalenin yapılmasına kadar Mali İşler Müdürlüğü, Ayniyat saymanlığı ile koordineli çalışması.

Madde 7:İhalesi yapılan işlerin süresi içinde ve şartnamelerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

Madde 8:Tamamlanan İşlerin geçici kabul, kesin kabul ve kesin hesap işlerini tamamlamak, gerektiği hallerde kesin hesapları biten işlerin katılım paylarının hesabı için Mali Hizmetlere bildirmek.

Madde 9: Vatandaşlardan gelen şikâyet ve teknik bilgi gibi dilekçelerini tetkik etmek ve sonuçlandırmak. Teknik bilgi isteyen diğer kuruluşlara yardımcı olmak, Fen İşleri  Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya yetki vereceği Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

Madde 10:İlçe içinde mahalle ve sokaklarda bulunan terk edilmiş veya ikamet edilen tehlikeli yapıların tahliyelerini sağlamak, çevreye zarar vermemeleri için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, gerektiğinde yıkmak ve molozları temizlemek.

Madde 11:İlçemiz Sokak ve meydanlarının plana ve programa uygun olarak tanzim ve ıslah etmek. İyi bir halde bulundurmak.

Madde 12:Belediye sınırı içinde bulunan yoların bakım ve onarımını yapmak.

Madde 13:Mevcut yoların genişletilmesi, düzenlenmesi, alt temel tabakasının teşkili (Malzeme nakli, serilmesi, sıkıştırılması)

Madde 14:Mahalle içi veya yeni açılan yolların stabilize serilmesi, sıkıştırılması, kullanılır hale getirilmesi

Madde 15:Asfalt kaplama yapılacak mevcut yolların tesviyesi, temizlenmesi, asfaltı hazır hale getirilmesi.

Madde 16:Planlarda mevcut yola terklere yapılmış Belediyeye ait yolların açılması.

Madde 17:Yol yapımı için gerekli malzemeyi tespit etmek. Temini için Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Koordinasyon sağlamak.

Madde 18:Müdürlük kapsamında çalışan işçilerin iş emniyet mevzuatına uygun olarak çalışmalarını denetlemek ve sağlamak.

Madde 19:Belediye sınırları dahilinde imar, ıslah, koruma amaçlı imar planlarında talep edilen tadilat ve tekliflerin Belediye Meclisine intikal ettirmek ve her türlü işlemleri yapmak.

Madde 20:Belediye Meclisince görüşülen ve karara bağlanan plan ve tadilatları sonuçlandırmak, imzalatmak, askıya çıkarmak, plana işletmek, sit alanında bulunanları Edirne K.T.V.K. Kuruluna göndermek.

Madde 21:İşlemleri tamamlanan plan ve tadilatları arşivlemek.

Madde 22:Orijinal imar paftalarını ve hâlihazır harita paftalarını muhafaza etmek.

Madde 23: 5 Yıllık imar programını hazırlamak ve Belediye Meclisine görüşülmek üzere göndermek.

Madde 24:İhale yolu ile elde edilecek imar planlarını, hali hazır haritaların şartnamelerini hazırlamak.

Madde 25:Hayrabolu Belediyesi sınırları içerisinde uygulanmakta olan nazım imar planı, uygulama imar planı, koruma amaçlı imar planı, ıslah imar planı, yapılaşma şartlarını ve yönetmelik hükümlerine göre parsel veya parseller ölçeğinde imar durumu tanzim etmek.

 

Madde 26:Hayrabolu Belediyesi sınırları içinde nazım imar planı, uygulama imar planı, koruma amaçlı imar planı uygulamalarına yönelik; parselasyon, ifraz, tevhit, yola terk, temel vizesi, toprak vizesi, arazi kotlandırılması, revizyon, aplikasyon vb. hizmetler ile kurumlara ait yazışmalar ve halihazır pafta çalışmalarını yapmak.

Madde 27:3194 sayılı yasanın 18. maddesi ve bununla ilgili yönetmelik esaslarına göre imar planları çerçevesinde uygulama yapmak.

Madde 28:Plan, yönetmelik, genelge gibi mevzuat esaslarına göre tanzim edilen yeni yapılanma, tadilat, tamirat, kat ilavesi, ruhsat talebi isteklerine bağlı olarak verilen mimarı ve betonarme projelerinin tetkikinin yapılması.

Madde 29:Kullanma izni müracaatlarına ait tetkikleri yapmak ve işlemlerini tamamlamak.

Madde 30:Koruma amaçlı imar planı içerisinde kalan projeleri tetkik etmek, onaylamak üzere Edirne K.T.V.K.Kuruluna iletmek.

Madde 31:Isı-Yalıtım işlemlerini yapmak.

Madde 32:Ruhsata tabi olan tüm yapılaşma taleplerini plan, yönetmelik, genelge, V.B.Mevzuat hükümlerine göre tetkik edilen projelere ruhsat tanzim etmek.

Madde 33:Yapı Ruhsatı ile kullanma izni verilmesi anında doğacak her türlü harçları hesaplamak, otopark hesaplarını yapmak, bedellerini tahsil etmek.

Madde 34:Yapı Ruhsatı ve yapı kullanma izni ile ilgili istatistikî bilgileri ilgili makamlara zamanında göndermek.

Madde 35:İşyeri işletme ruhsatı için inceleme yapmak ve m2 değerinde bildirmek.

Madde 36:İlçe Belediye sınırları içinde yönetmelik ve mevzuat hükümlerine göre ruhsata bağlanan ve ruhsat esaslarına aykırı yapılanmalar ile ruhsatsız inşaat faaliyetlerinin tespitini yapmak.3194 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine göre işlemleri tamamlamak.

Madde 37:Ruhsata aykırı veya ruhsatsız olduğu tespit edilen yapıları yasal işlemler tamamlandığında yıkmak.

Madde 38:Ruhsatlı yapılan proje ve eklerine uygun olarak devamlı kontrol etmek, ruhsatsız yapıları tespit etmek,

Madde 39:Yapı Demetim firmalarının sorumluluğu altındaki inşaatların 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek. Yapı denetim bedellerinin hak edişlerini kontrol etmek.

Fen İşleri Müdürünün Görevleri:

Madde 40:Müdürlük dahilinde bulunan teknik personel ve yardımcı personelin göreceği hizmetlerin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konularda Belediyeyi temsil etmek.

Madde 41:Müdürlük kadro, demirbaş ve hizmet yönünden gerekli malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek ve temini için ilgili birimlere işbirliği sağlamak.

Madde 42:Müdürlük personelinin disiplinini ve birimler arasında işbirliğini sağlamak. Çalışanları izlemek ve denetlemek.

Madde 43:Müdürlük personelinin görev alanları ile ilgili teknik ve bilimsel seminer, konferans vb. öğretici ve eğitici faaliyetler düzenleyerek gerektiğinde öğreticilik yapmak.

Madde 44:Müdürlüğüne çalışma alanlarında yaptığı görevler ve buna bağlı konularda ilgili üst makamlara bilgi vermek diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği kurmak, yürütmek.

Madde 45:Personelin yıllık izinlerini programlamak. Gerektiği hallerde 24 saate kadar günlük izin vermek. Resmi ve tatil günlerinde nöbet çizelgelerini hazırlamak.

Madde 46:Sorumluluğu altındaki tüm işlerin ve çalışanları denetlemek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak.

 

Sekretarya:

 

Madde 47:Müdürlüğü ilgilendiren konulara ait başvuru dilekçelerini almak, yazışmaları yapmak, ilgili müdürlüklere, kişilere ve kurumlara göndermek.

Madde 48:Müdürlüğün yazışma ve haberleşme ile ilgili tüm kayıtlarını tutmak.

Madde 49:Tüm yazışma, haberleşme, plan tadilatları Malzeme alımları ile ilgili evrakları arşivlemek.

Madde 50:Müdürlük makamı tarafından ilgili yerlere havale edilen resmi evrak veya dilekçeleri zimmet karşılığında dağıtmak.

Madde 51:Müdürlük makamı tarafından hazırlanan evrakları Belediye Meclisine ve Belediye Encümenine iletmek.

Madde 52:Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kararlarını Başkanlık ve diğer makamlar tarafından yayınlanan genelgeleri dosyalamak.

 

Teknik Personel ve Diğer Yardımcı Personel:

 

Madde 53:Harç bedellerinin tahsili için gerekli makbuzları hazırlamak ve tahsilini sağlamak.

 

Madde 54:Yüklenici firmalara yaptırılan yapım, yol, bordür, tretuar, döşeme vb. faaliyetlerin kontrollük hizmetlerini yürütmek.

Madde 55:Çalışmaların başlangıcında tutanak hazırlayarak belirlenen yüklenici firmaya yer teslimini yapmak.

Madde 56:Çalışmalar sonucunda hazırlanan ataşman, hesap metrajı ve yeşil defteri inceleyerek hak ediş raporunu hazırlamak ve gerekli görülen durumlarda ilgili düzeltmeleri yapmak – yapılmasını sağlamak.

Madde 57:Hazırlanan hak ediş raporunun önce müdürlük daha sonrada Başkanlık tarafından onaylanarak ve yüklenici firmaya ödeme yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

 Madde 58:Kontrollük Hizmetleri Prosedürüne göre geçici kabulü yapılan bina tesis yapımı, bordür ve tretuar döşenmesi, asfalt serilmesi vb. hizmetlerin hesaplarını incelemek.

Madde 59:Bu hizmetlere ait dosyadaki evrakları ve hesapları kontrol ederek tespit edilen eksiklik yada uygunsuzlukları ilgili yüklenici firma ile görüşerek gidermek.

Madde 60:Arazi ölçümü değerlendirme işlemlerinin belirlenmesinden sonra iş makineleri ile yolun hafriyat veya dolgusunun yapılmasını sağlamak.

Madde 61:Eğer gerekli ise yol yapılacak arazinin ıslah çalışmalarının (drenaj, yol şev hendekleri ve tesviyesi gibi) gerçekleştirilmesini sağlamak.

Madde 62:Yol yapılacak arazi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görüşerek teknik alt yapının ( Su, kanalizasyon, doğal gaz, telefon vb.) oluşturulmasını sağlamak.

Madde 63:Yol yapılacak zeminin fiziksel durumu ve yolun genişliğini dikkate alarak serilecek alt temel malzemesinin kalınlığını belirlemek.

Madde 64:Alt temel malzemenin yola serilmesi, sıkıştırılarak stabil hale getirilmesini sağlamak, bordür ve tretuarların yapılması için çalışmalara başlamak.

Madde 65:Bordür ve tretuar yapımının tamamlanmasından sonra yola üst temel malzemenin serilerek afsal için hazır hale getirilmesini sağlamak.

Madde 66:Bölüm faaliyetlerinde kullanılacak her türlü malzeme ve hizmet alımlarında teknik şartnameleri hazırlamak yâda hazırlanmasını temin ederek onaylamak.

Madde 67:Konusu ile ilgili teknolojik gelişmeleri izlemek, izlenmesini sağlamak ve uygulamalara yansıtılması için müdürlüğe önerilerde bulunmak. Üst ve alt kademelere gerekli bilgilerin zamanında ulaşmasını sağlamak.

Madde 68:Sorumluluğu altındaki tüm işleri ve çalışanları denetlemek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak.

Madde 69:Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda onaylı imar planlarını dikkate alarak söz konusu arazilere ait imar durumunu hazırlamak.

Madde 70:Planlardaki değişiklikleri, düzenlemeleri, plan notlarını takip etmek, arşivlemek, güncelleştirerek kullanmak..

Madde 71:Hayrabolu Belediyesi sınırları içinde yer alan yapılara ait projelerin ilk tetkik, tadilat yada yenileme aşamalarında mimari açıdan 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer yönetmelik hükümlerine göre kontrol etmek.

Madde 72:Mimari açıdan uygun bulunmayan projelerin ilgili kanun ve yönetmeliklere göre düzeltilmesi için gerekli işlemleri başlatmak ve gerçekleştirilmesini takip etmek.

Madde 73:Projeleri tespit edilen hatalı ve kısımların düzeltilmesi amacıyla proje müelliflerine iletmek ve düzeltmelerin yapılmasını sağlamak.

Madde 74:Ruhsat almış yapılara ait kat irtifakı projelerini kontrol etmek, uygun bulunanları onaylamak.

Madde 75:İnşaatın duvarlar örülürken ısı – yalıtım projesine uygun şekilde yapılıp yapılmadığını yerinde kontrol ederek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak ve uygunsuzluk yoksa ısı – yalıtım vizesini vermek.

Madde 76:İnşaatı tamamlanan yapılarda yapı kullanma izni verilebilmesi için gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamak, uygun olanlara konu ile ilgili harçların Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından tahsil edilmesini sağlamak.

Madde 77:Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda mimari proje ile karşılaştırarak aralarında herhangi bir farklılık olup olmadığını kontrol etmek ve onaylamak.

Madde 78:Fenni mesullerin istifa ettiği veya gerekli görülen durumlarda ilgili yapıların ruhsat ve eklerine uygunluğu yerinde kontrol etmek.

Madde 79:Betonarme proje ve statik hesapları kontrol ederek aks ölçülerinin doğruluğuna bakmak.

Madde 80 :Zemin raporları ve jeolojik raporlarda verilen değerlerin ( zemin emniyet gerilmesi, zemin sınıfı vb.) doğru olarak kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek.

Madde 81:Projede seçilen kesit ve donatıların TS 498, TS 500 ve Deprem Yönetmeliğinde belirtilen minimum koşulları sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek.

Madde 82:Kontrol sonucunda uygun bulunan projelerin üzerine (mimari, statik, betonarme) yönetmelik yada yasa gereklerini içeren kaşeleri vurarak imzalamak. (Elektrik, sıhhi tesisat projeleri için onayı gereklidir.)

Madde 83:Kullanma izni verilecek yapıların betonarme projelerine uygunluğunu kontrol etmek uygun olanlara konu ile ilgili harçların Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından tahsil edilmesini sağlamak.

Madde 84:Mevcut park ve yeşil alanların kontrol ve denetimini yaparak eksikliklerin giderilmesini temin etmek, bakım ve onarım tedbirlerini zamanında almak.

Madde 85:İlçemizin mevcut park ve yeşil alanlarında oyuncak vb. boya, kaynak gibi bakımlarını yapmak.

Madde 86:Görevlendirilenin işçilerin puantajlarının takip edilerek Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek.

Madde 87:Bölümündeki çalışma alanlarında iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak.

Madde 88:İlçe sınırları içinde Belediyemiz tarafından aydınlatılan alanların kontrolünü yapmak, onarmak ve tehlike yaratacak kesimlerde gerekli tedbirleri almak.

Madde 89:Bayram ve önemli günlerde ses tesisatını kurmak, her zaman kullanılabilecek durumda bulundurmak.

Madde 90:Yapılacak aydınlatma, bakım, onarım için gerekli malzeme listesini tanzim ederek Fen İşleri Müdürüne sunmak.

Dördüncü Bölüm

Yetki ve Sorumluluk

Madde 91:Fen İşleri Müdürü; 5393 sayılı Belediye kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevleri mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili, Belediye Başkanına karşı sorumludur.

Madde 92: Teknik personel; kendisine verilen görevleri mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili, tarafına intikal eden evrakları süratli bir şekilde neticelendirmekle ve Fen İşleri Müdürüne karşı sorumludur. 

Madde 93: Diğer personel; Fen İşleri Müdürlüğüne ait işlerin yerine getirilmesinde kendilerine verilen görevleri gereği gibi süresi içinde yerine getirmekle yükümlü ve Fen İşleri Müdürüne karşı sorumludur.

Madde 94: Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki personel kendi görev ve sorumluluk alanları ile ilgili konular haricindeki tereddüt duydukları konularda bir birlerine danışacaklar, gerektiğinde Fen İşleri Müdürü Başkanlığında yapılacak görüşme ile tereddüdün giderilmesi sağlanacaktır.

Beşinci Bölüm

Yürürlük         

Madde 95: Bu yönetmelik Hayrabolu Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.

Altıncı Bölüm

Yürütme

Madde 96:Bu yönetmelik hükümleri Hayrabolu Belediye Başkanı tarafından yürütülür.                

 

Fen İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği Belediye Meclisinin 07/01/2010 tarih ve 10/ 02 …. sayılı kararıyla onaylanmıştır.