İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

                   

Yavuz Selim IRGIT

İmar ve Şehircilik Müdür V.

Telefon:

0 282 315 10 49/122

Faks:

0 282 315 11 52

E-Posta:

imarvesehircilik@hayrabolu.bel.tr

 

T.C

HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Madde - 1: AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı Hayrabolu Belediye Başkanlığı sorumluluk alanında; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün hizmet türü ve işleyişi ile ilgili esaslar, kuruluş gayesi ve personelin görev ve sorumlulukları, Müdürlüğü ilgilendiren konuların hangilerinin olduğunun belirlenmesi ve Müdürlükle ilgili konuların 3194 Sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve diğer ilgili mevzuatlar ile mevcut üst ölçekli planlar/imar planları çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasının sağlanmasıdır.

Madde - 2: KAPSAM

Bu yönetmelik İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün ve bu Müdürlükte çalışan personelin görev tanımlarını, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Madde - 3: KURULUŞ VE HUKUKİ DAYANAK

Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 22.02.2007 tarihinde yürürlüğe giren Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmelikleri ile ilgili diğer mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır.

Hayrabolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Hayrabolu Belediye Meclisi’nin 02.05.2014 tarihli 54 sayılı Kararına istinaden kurulmuştur.

Madde - 4: TANIMLAR

Bu yönetmelikte geçen;          

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı

b) Belediye: Hayrabolu Belediyesi'ni

c) Başkan: Hayrabolu Belediye Başkanı'nı

d) Başkanlık: Hayrabolu Belediye Başkanlığı'nı

e) Başkan Yardımcısı: Hayrabolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden

    sorumlu Başkan Yardımcısı'nı

f) Müdürlük: Hayrabolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nü

g) Müdür: Hayrabolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü'nü

h) Müdürlük Personeli: Hayrabolu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün görevli Müdür,   

    Teknik Eleman, Memur ve diğer personelini ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR  

Madde - 5: MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI , GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Müdürlük, sorumlu Başkan Yardımcısı'na bağlı olarak İmar ve Şehircilik Müdürü yönetim ve sorumluluğunda:

 • İmar Planları/İmar Planı Tadilatları
 • Harita İş-İşlemleri (Tevhid, İfraz, Yola Terk, İhdas...)
 • Kentsel Koruma ve Yenileme
 • Kentsel Dönüşüm
 • Kamulaştırma
 • Arsa Satışı, Arsa Takas-Trampa İşlemleri
 • Encümen Yazışmaları
 • Kıymet Takdir
 • Karayolu Geçiş İzni
 • Tapu Şerhlerinin Kaldırılması
 • İmar Durumu Verme
 • Yapı Temel Üstü Kontrolleri
 • Meraların Tespiti-Kontrolü
 • Belediye Taşınmazları
 • Yapı Ruhsatı, Ruhsat Tasdik ve Proje Onayı
 • Yapı Kullanma İzinleri
 • Asansör Ruhsatları
 • Yapı Denetim Seviye Tespit ve Hakedişleri
 • Numarataj
 • Yanan Yıkılan Yapılar
 • İmar İşgaliye
 • Kaçak Yapılar ve Denetimler
 • Kent Bilgi Sistemi
 • Geçici Ustalık Belgesi
 • Aylık Faaliyetler
 • Muhtelif Yazışmalar
 • Evrak Kayıt
 • Arşiv...

hizmetlerini yürütür. 

Hayrabolu Belediyesi yetki alanı dahilinde; İmar kanunu, İmar Yönetmeliği ve diğer yasa, yönetmelik ve mevzuatlar doğrultusunda

 • İmar planlarını üst ölçekli planlara uygun olarak yapmak, ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar planlarının revizyonunu ve tadilatını yapmak veya yaptırmak, eskiyen konut alanlarının sağlıklaştırılması veya yenilenmesine yönelik plan çalışmaları yapmak, konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknik-sosyal donatıları... oluşturmak
 • sürdürülebilir kentsel ve bölgesel yapılanma, vizyon, programlar, stratejik öncelikler, mekansal dönüşümler vd. gibi konuların uzun perspektif içerisinde gerçekleştirilmesini takip etmek;
 • kentin doğal  ve tarihi değerlerini koruyarak kentsel gelişimi çok yönlü katkı, destek ve katılımla ekonomik ve sosyal yapı gerçekleriyle sürdürülebilir kılmak;
 • kentin harita ve rehberlerini hazırlamak ya da hazırlatmak,  kentin ihtiyaçları doğrultusunda kentsel tasarım projeleri, cephe ıslah çalışmaları yapmak veya yaptırmak;
 • kentin ihtiyaçları doğrultusunda Hayrabolu Belediyesi’nin yatırımlarını, plan altlıklarını ve yatırım projelerini oluşturmak;
 • Müdürlük görev alanıyla ilgili her türlü konunun ayrıntılı araştırmasını, gerekirse İmar Planına veri teşkil edecek proje ve kentsel tasarım önerilerini hazırlamak, ilgili birimlerde takibini, mülkiyet-kadastral-halihazır ve istimlak durumlarının incelemesini yapmak veya yaptırmak
 • yapılacak olan yapılara ve diğer yapılara ait mimari, betonarme, statik, elektrik, tesisat projelerini inceleyerek onaylamak, Yapı Ruhsatı düzenlemek, yapılmış yapıların tasdik edilen projelere uygunluğunu denetlemek,
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi için gerekli incelemeleri yapmak ve Yapı Kullanma İzin Belgesi vermek,
 • kaçak yapılan yapılar hakkında gerekli işlemleri yapmak, yapılacak kaçak yapılarla ilgili denetim faaliyetlerini sürdürmek,
 • Yapı Denetimiyle ilgili tüm işlemleri yapmak,
 • İmar Durumu Belgesi düzenlemek, İmar Bilgisi vermek, İnşaat İstikametini belirlemek ve binaların yükseklik, taban alanları, inşaat emsallerinin tespitini yapmak,
 • İmar hareketlerini takip ederek ilgili kanunlar çerçevesinde işlemler tesis etmek, yapılar hakkındaki şikayetleri değerlendirerek gereken işlemleri yapmak,
 • Geçiş Yolu İzin belgesi düzenlemek,
 • Müdürlük bütçesini hazırlayarak gerekli işlemleri tesis etmek,
 • numarataj ve kamulaştırma faaliyetlerini yürütmek,
 • parselasyona ait tüm iş-işlemleri gerçekleştirmek
 • ilgili kurum ve kuruluşlarla ilgili sorumluluk konularındaki yazışmaları yapmak amacıyla kurulmuş bir birimdir.  

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer kanunlar çerçevesinde; imar mevzuatına uygun, sağlıklı ve planlı sürdürülebilir bir kent yaratmak, çağdaş yerleşim ve çağdaş toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla; özel şahıslar ve kurum/kuruluşlar tarafından geliştirilen projelerin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek ve bunların tüm aşamalarındaki gerekli kontrolleri ve denetimleri sağlamak, Belediyeye ait plan ve projeleri üretmek ve bu çalışmaların uygulanmasında gerekli koordinasyonu sağlamak hizmetlerini yürütmektedir. 

Madde - 6: İÇ BÜNYEDE  GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

a) İmar ve Şehircilik Müdürünün Görev ve Yetkileri 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu doğrultusunda atanır. Birinci sicil amiridir. Müdürlük bünyesinde yürütülen işlerin ilgili kanunlar, yönetmelikler ve  mevzuatlar çerçevesinde doğru yapılmasından sorumludur.
 2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olabilen kişidir. Müdürlük bünyesinde görevli personelin amiridir.
 3. Müdürlüğün görevlerinin yürütülmesinin koordinasyonunu, düzenini sağlamak görev ve sorumluluğu Müdüre aittir.
 4. Personel idaresi, izinler ve çalışma düzeninin sağlanması, disiplin işlerinin takibi ve personel arasında görev bölümü yapar.
 5. Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip eder.
 6. Müdürlüğün işlevleri ile ilgili; Meclis, Encümen, Başkanlık ve Başkan Yardımcısına sunulan düzenli ya da gerektiğinde istenen süreli ya da süresiz Müdürlük Raporu hazırlar, takibini yapar. 
 7. Gelen ve Giden evrakı inceler ve sonuçlandırılmasını sağlar.
 8. Personelin işe geliş ve gidiş verimliliğini denetler.
 9. İş disiplinini aralıklı ya da sürekli kontrol eder.
 10. Tahakkuk amiri sıfatıyla birlikte personelin sicil ve birinci derecede tezkiye amiri olma yetkisini kullanır.
 11. Hizmet içi her türlü düzenlemeyi ve görevlendirmeyi yapar.
 12. Her türlü tasarruf tedbirlerinin alınmasını ve denetimini yapar.
 13. Yapılacak işleri planlar, buna uygun iş akış programı hazırlatır ve programa uyumunu denetler.
 14. İhtiyaçları tespit eder ve yerine getirilmesini takip eder.
 15. Müdürlüğün çalışma alanıyla ilgili her türlü yasal mevzuatın kitap, doküman ve bilginin takibi zamanında ilgili personele ulaştırılmasını temin için gerekli görevlendirmeyi, araç - gereçlerin teminini sağlar.
 16. Üretilen işlerde değişik görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli koordinasyonu sağlar; gerektiğinde koordinasyon, yürütme ve değerlendirme grubu oluşturur.
 17. Kent ortakları ile konusunda uzman kişilerin danışman sıfatıyla görüş ve değerlendirmelerini alır, çalışmaları bu doğrultuda geliştirir.

b) İmar ve Şehircilik Müdürünün Yetkileri: 

 1. Birimler arası faaliyetleri kontrol etmek yetkisi. 
 2. Temasta bulunulan kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yönetmek yetkisi. 
 3. Müdürlük bünyesindeki personel ile sahadaki çalışmalar arasında en iyi düzeyde koordinasyonun ve denetimin oluşturulması sağlamak yetkisi. 
 4. Müdürlük çalışmalarının sonuçlarını kontrol etmek ve değerlendirmek yetkisi. 
 5. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Başkanlık Makamında uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkisi. 
 6. Personel görevlerinin yerine getirilmesinde sürekli ve gerektiğinde ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi. 
 7. Bünyesindeki personelin terfi, atama, takdir ve cezalandırılmasına ilişkin görüşlerini Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına iletme yetkisi. 
 8. Bünyesindeki çalışanlarla toplantı yapmak, bilgi, öneri ve istekleri değerlendirme yetkisi. 
 9. İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünü,  Başkanlıkça uygun görülen ilgili kurum ve kuruluşlara karşı temsil etmek yetkisi.  Başkanlık Makamının onayı alınmak suretiyle gerekli gördüğü hallerde; Müdürlük bünyesindeki personelin görev alanını yetki ve sorumluluklarını tespit etmek ve  değiştirmek yetkisi.

c) İmar ve Şehircilik Müdürünün Sorumlulukları: 

5393 sayılı Belediye Mevzuatı, Belediye ile ilgili diğer mevzuat ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur. 

d) Müdürlük Bünyesinde Gerçekleşen Hizmetler:

3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri başta olmak üzere ilgili diğer kanun ve yönetmelikler ile Bakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı, genelge-talimat-bildirileri... çerçevesinde;

 • Planlama Hizmetleri:
 1. Belediye sınırları içerisindeki imar planı bulunmayan alanlarda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince onaylanacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda; bölgenin sosyo-ekonomik yapısına uygun olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarını hazırlamak hazırlatmak onaylamak ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne iletmek
 2. Planı bulunan alanlarda, yürürlükteki mevcut 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının aksayan kısımlarının revizyonunu yapmak yaptırmak onaylamak ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne iletmek
 3. Mevcut imar planı olan bölgelerden gelen plan tadilat tekliflerini ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre inceleyerek Belediye meclisine sunmak, bu konuya ilişkin olarak alınan meclis kararının gereğini yapmak.
 4. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve bu planlara ait değişiklik tekliflerini değerlendirmek ve Belediye Meclisine sunmak, bu konuya ilişkin  olarak alınan meclis kararının gereğini yapmak.
 5. Plan askı süresi içerisinde onanlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları/İmar Planı Tadilatlarına yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve Belediye Meclisine sunmak, bu konuya ilişkin olarak alınan meclis kararının gereğini yapmak.
 6. Onaylanıp kesinleşen planların dağıtımını yapmak.
 7. Alınan meclis kararları doğrultusunda kararların gereği için ilgili makam ve birimleri bilgilendirmek.
 8. Yapılan plan değişikliklerinin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamak.
 9. Onanlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planları hakkında tereddüte düşülen konularda görüş almak-vermek.
 10. Üst ölçekli plan çalışmaları ile ilgili üzerine düşen görevleri yerine getirmek
 11. Belediye Başkanlık Makamı’nca verilecek diğer benzer görevleri ifa etmek.         
 • Proje Hizmetleri: 
 1. Kentin ihtiyaçları doğrultusunda her ölçekte kentsel tasarım projeleri yapmak yaptırmak.
 2. Hayrabolu Belediyesi’nin yatırımlarını, plan altlıklarını, yatırım projelerini hazırlamak hazırlatmak
 3. Müdürlük görev alanıyla ilgili her türlü konunun ayrıntılı araştırmasını, Meri İmar durumunun tespitini, gerekirse imar planına veri teşkil edecek proje ve kentsel tasarım önerilerinin hazırlanmasını, ilgili birimlerde takibini, mülkiyet-kadastral-halihazır ve İstimlak durumlarının incelenmesini yapmak yaptırmak.
 4. İmar Planlarına uygun olarak yapılacak veya planlara altlık niteliğindeki öneriler dahil her türlü kentsel tasarım etütlerini yapmak yaptırmak.
 5. Hayrabolu Belediyesi mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalarına, belediyenin ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde fikir, ön ve uygulama projeleri olmak üzere mimari, statik, mekanik, elektrik ve peyzaj projeleri hazırlamak, hazırlatmak ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak uygulanmasını sağlamak 
 6. Cephe tasarımları, cephe ıslah çalışmaları yapmak yaptırmak,
 7. Kentsel tasarım proje ve standartlarını oluşturmak, tretuvar, meydan düzenlemeleri v.b. bu alanların görüntü kullanım ve mekan kalitelerini arttıracak her türlü ilave değerlerin konabilmesi için araştırma, inceleme ve teknik geziler yapmak.
 8. Doğal Sit alanı ilan edilen bölgeler, göller, Milli Parklar veya Anıtlar Yüksek Kurulu veya Bölge Kurullarınca Sit Alanı ilan edilen bölgelerde koruma amaçlı, rekreatif amaçlı plan altlıkları ve önerileri ile yapmak yaptırmak. 
 9. İmar planları doğrultusunda Kentsel ve Doğal Sit Alanlarının mekansal kalitelerini yükseltmek amacıyla; düzenleme, altyapı ve üstyapı geliştirme çalışmaları yapmak.
 10. Gerektiğinde Müdürlük bünyesinde; konuları ile ilgili olmak üzere Belediye Başkanlığı bünyesindeki diğer Müdürlüklerin teknik elemanlarından oluşan, Kentsel Tasarım Koordine ve Değerlendirme Komisyonları oluşturmak.
 11. Kent estetiğini bozan, görüntü kirliliğine neden olan tüm olumsuzlukların önüne geçilmesi amacı ile Zabıta Müdürlüğü ile koordinasyon sağlamak.
 12. Kent kimliğini belirleyici kentsel tasarım ilkeleri oluşturmak.
 13. Kent bütününde oluşan fiziki ve sosyal bakımından az gelişmiş, kentin çöküntü ya da çarpık yapılaşmış alanlarına ilişkin kentsel tasarım projeleri geliştirmek.
 14. Müdürlük faaliyetleriyle ilgili konuların gerçekleştirilmesi için yetkili resmi merci, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, dernekler ile protokoller yaparak ortak programlar, yatırımlar, projeler geliştirmek. Bu konularla ilgili belediyenin yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesini takip etmek ve neticelendirmek
 15. Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek, takip etmek, personelin bu amaçla eğitimini sağlamak. 
 16. Müdürlük faaliyet alanlarıyla ilgili kaynak, model araştırma, plan proje geliştirme, yerli/yabancı uzman ve destek kuruluşlarıyla çalışmalar yapmak,
 17. Stratejik planlamaya göre bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak.
 • Ruhsat ve Denetim Hizmetleri

Sorumluluk alanındaki taşınmazlara, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde verilen İmar Durumu Belgesine uygun olarak

 1. Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi ve gerekli diğer izinleri ve belgelerini düzenlemek. 
 2. Yapılarla ilgili mimari, statik-betonarme, elektrik, tesisat... projelerinin onaylanması ve bunlar hakkında kurum, kuruluş ve kişilere gerekli bilgileri vermek. 
 3. Yapı Ruhsatı verilmesine esas evrakların kontrolü, projelerin ilgili mevzuatlar çerçevesinde uygunluklarının kontrolü, mevzuat çerçevesinde mimari, statik-betonarme, elektrik, tesisat... projelerini incelemek ve uygunsa tasdik etmek. 
 4. Ruhsatlı binalarla ilgili ruhsat yenileme, tadilat, ilave inşaat, tamirat izni taleplerinin ilgili mevzuatlara göre değerlendirilerek kontrolünü yapmak ve uygunsa projelerini onaylamak. 
 5. İnşası tamamlanmış yapıların Yapı Ruhsatlarına ve eklerine uygunluğunu incelemek, bu yapılar için Yapı Kullanma İzin Belgesini düzenlemek ve bununla ilgili iş-işlemleri yapmak.
 6. Müdürlüğe sunulan Kültür Varlığı olarak tescilli eserlerin ve Koruma Alanlarının ilgili mevzuat çerçevesinde, Koruma Bölge Kuruluna sunulması için gerekli çalışmaları yapmak ve Koruma Bölge Kurulundan gelen bina ve yapılara ilişkin kararların gereklerini yerine getirmek. 
 7. Müdürlüğün görevleriyle ilgili yargıya intikal etmiş konular ve açılmış davalar hakkında müdürlük görevleriyle ilgili bilgileri ve belgeleri hazırlayarak istenen birimlere veya müdürlüklere iletmek, iletilmesini sağlamak. 
 8. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili yönetmelik ve genelgeleri ile ilgili yazışmaları, hakkediş dosyalarını, iş bitirme belgelerini ve seviye tespitlerine ilişkin çalışmaları yapmak ve belgelerini düzenlemek. 
 9. İlgili yürürlükteki mevzuata göre avan projelerin onayını sağlamak. 
 10. Geçiş Yolu İzin Belgelerini düzenleyerek onaylamak ve bu işle ilgili gerekli yazışmaları yapmak. 
 11. Geçici (Muvakkat) İnşaat Ruhsatı talebi olan parsellere Geçici Yapı Ruhsatı verilebilmesi için konuyu inceledikten sonra Belediye Encümen Kararı alınabilmesi için Belediye Encümenine sevk etmek. 
 12. 3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca, Yapı Ruhsatlarına ve eklerine ve/veya ilgili mevzuata aykırı yapılaşmaları tespit etmek için Zabıta Müdürlüğünden yardım alarak arazi denetimlerini sağlamak. 
 13. Yapı Ruhsatlarına ve eklerine ve/veya ilgili mevzuata aykırı yapılmış yapılara, 3194 sayılı İmar Kanununun ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak Yapı Durdurma veya Yapı Tatil Tutanaklarını düzenlemek ve bununla gerekli diğer tüm iş ve işlemleri yürütmek.   
 • İmar ve Kamulaştırma Hizmetleri: 
 1. Kamulaştırma Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuata göre kamulaştırma işlemleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
 2. Belediye sorumluluk alanındaki cadde, meydan, sokak isimlerini belirlemek ve bunlara dair haritaları güncellemek veya güncelletmek. 
 3. Mahalle sınırlarının gösterimini sağlamak ve 5393 sayılı Belediye Kanununa göre gerekli işlemlerini yapmak. 
 4. Cadde, sokak, bulvar, meydan değişikliği taleplerinin Belediye Meclisinde görüşülmesini sağlamak ve bunlarla ilgili iş ve işlevleri yürütmek. 
 5. Yapı Ruhsatı alınacak taşınmazların ve binaların iç ve dış kapı numaralarının belirlenmesini sağlamak ve bunların ulusal veri tabanı sistemine aktarılmasını sağlamak, bunların bilgisini gerekli kurum, kuruluş veya kişilere vermek. 
 6. Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümlerinin gereklerini yapmak. 
 7. Yürürlükteki onaylı İmar Planlarına ve ilgili mevzuata uygun olarak; talep edilen İmar Durumu Belgelerini düzenlemek, onaylamak ve bunları gerekli kurum, kuruluş veya kişilere vermek veya göndermek. 
 8. Yürürlükteki Onaylı İmar Planlarına ve ilgili mevzuata uygun olarak; talep edilen imar durumu bilgisi vermeye yönelik yazıları hazırlamak ve ilgili yerlere göndermek veya vermek. 
 9. İmar Durumuna ve bilgilerine yönelik kişilerin veya resmi veya özel kurumların dilekçe ve yazılarını inceleyerek bunlara cevap vermek. 
 10. İmar Durumuna ve bilgilerine yönelik kişilere veya resmi veya özel kurumlara şifahi bilgiler vermek. 
 11. Gerek İmar Durumu belgesi düzenlenirken gerekse İmar Durumuna ve bilgilerine yönelik yazılı veya sözlü bilgi verilirken gerektiğinde diğer ilgili müdürlüklerin görüşlerini almak, bu müdürlüklerle bilgi alış verişinde bulunmak. 
 12. Yeni inşaat ve Yapı Ruhsatı tadilatlarında gerekli ölçümleri yapmak ve metrajları çıkarmak. 
 13. Yapı Ruhsatı Tadilatları müracaatlarında inşaata başlanıp başlanmadığı ve tadilat ruhsatı ve ruhsat yenileme başvurularında projeye uygunluğu tespit edebilmek için yerinde tetkik yapmak. 
 14. Kaçak Yapı Denetimi ve bunlarla ilgili işlemler kapsamında arazideki ve binalardaki her türlü ölçüm ve tespitleri yapmak. 
 15. 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkındaki Kanun gereği yeni inşaat müracaatlarında ilgili evrakları incelemek, hakediş evraklarını incelemek ve görev verildiği takdirde ödeme emrini ilgili müdürlüğe göndermek. 
 16. Binaların yerinde veya röperli kroki üzerinde yer kontrollerini yapmak, gerektiğinde temel ve/veya kaba inşaat ve/veya inşaat vizesi yapmak.
 17. Binaların yıl sonu seviye tespitlerini tasdik etmek ve iş bitirme belgelerini onaylamak. 
 18. Yapı Kullanma İzin Belgesi için; İmar Kanunu, ilgili yönetmelikleri ve ilgili diğer mevzuatlara göre arşivlenmesi gerekli belgeleri tamamlattırarak binayı Yapı Ruhsatı eki Projesiyle yerinde tetkik etmek, Yapı Kullanma İzin Belgesine onay vermek.
 • Harita  Hizmetleri:

Belediye sınırları içerisindeki parsellerde; 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde

 1. İfraz veya tevhit işlemlerini sonuçlandırmak.
 2. İmar planlarının uygulamasını sağlamak.
 3. İmar uygulaması sonucu kamulaştırmaya esas olan haritaları hazırlamak hazırlatmak.
 4. Kent rehberi hazırlamak hazırlatmak.
 5. Halihazır haritaları yapmak/yaptırmak veya güncellemek.
 6. Aplikasyon ve ölçüm işlemleri yapmak.
 7. İhdas/terk iş ve işlemlerini yapmak sonuçlandırmak.
 8. 3194 sayılı İmar kanunun 15. ve 16.-18. maddelerine göre yapılacak imar uygulamaları kapsamındaki iş işlemleri yürüterek bunları Belediye Encümenine sevk etmek.
 9. İmar uygulamaları ile alakalı yargıya intikal etmiş durumlarda mahkemelere ve Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne savunmaya ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri vermek.
 • İdari Hizmetler:
 1. Müdürlüğün tüm yazışmalarını ve müdürlüğün görevleriyle ilgili tüm yazışmaları mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek, bunları yetkililerin imzasına sunmak.
 2. Müdürlük kapsamında yapılan tüm yazışmaları ve müdürlüğe gelen yazıları, eklerini ve ilgili dosyaları düzenli biçimde arşivlemek.
 3. Belediye Meclis ve Encümeniyle ilgili, tüm yazışmaları yaparak bunları arşivlemek.
 4. Müdürlükteki yetkililere danışmak suretiyle Müdürlükle ilgili raporları hazırlamak, bunları düzenlemek, yazışmalarını yapmak ve bunları arşivlemek.
 5. Müdürlük personelleriyle ilgili tüm yazışmaları yapmak, evraklarını düzenlemek.

Madde - 7: ÇALIŞMA ŞEKLİ VE İŞLEYİŞ

 • Gelen evrakların Müdür tarafından okunup gereği yazılarak veya gerekli havalelerin yapılarak gerekli işlemlere konulması. 
 • Gelen ve giden tüm evrakı kontrol etmek ve muhafazasını sağlamak ve denetlemek. 
 • Müdürlük katına imzaya sunulacak evrakın yazı işlerine yazışma sistemine uygun olarak hazırlatıp imzaya sunmak. 
 • Müdürlüğün aylık ve yıllık faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlanan raporları Müdüre iletmek.
 • Her türlü genelge, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini takip etmek, saklamak, gerektiğinde ilgili personele iletmek.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü; personel durumu, araç gereç donanımı, Müdürlük yetki ve sorumlulukları açısından en verimli çalışma düzenini ve hiyerarşisini kurmak ve yönetilmesini sağlamak amacıyla Müdüre gerekli bilgilendirmeyi yapmak
 • Müdürlükte tutulması gereken evrak, personel, önerge, mali işler, ayniyat, özlük hakları ile ilgili defter ve dosyaların düzenli ve gerektiği gibi tutulması ve uygun ortamlarda saklanmasını sağlamak. 
 • Bağlı personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek, personelin mesai saatlerinde ilgili mevzuat gereği çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli önlemleri almak.  
 • Amirin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.  

Madde - 8: DÜZENLİ OLARAK TUTULACAK EVRAK, DEFTER VE DOSYALAR 

 • Gelen Evrak Defteri 
 • Giden Evrak Defteri 
 • Zimmet Defteri 
 • Gelen - Giden Evrak Dosyası 
 • Ödeme Evrakları Dosyası 
 • İlgili Encümen Karaları Dosyası 
 • İlgili Meclis Karaları Dosyası 
 • Personel Özlük Dosyası 

Madde - 9: YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 

İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Madde - 10: YÜRÜRLÜK

Bu Yönetmelik Belediye Meclisinde kabul edildiği tarihten yürürlüğe girer.

Madde - 11: YÜRÜTME

Bu Yönetmelik Hayrabolu Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

Madde - 12: İş bu yönetmelik 13 sayfa ve 12 maddeden oluşmaktadır.