Mali Hizmetler Müdürlüğü

                        

Ersin BAYRAK

Mali Hizmetler Müdürü                        

Telefon:

0 282 315 10 49/107

Faks:

0 282 315 11 52

E-Posta:

malihizmetler@hayrabolu.bel.tr

 

T.C.
HAYRABOLU BELEDİYESİ  
Mali Hizmetler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

 

Amaç ve Kapsam;

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Hayrabolu Belediyesi  Mali Hizmetler Müdürlüğünün gelir ve gider bütçesinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin mahiyetine uygun olarak sağlıklı etkili ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların zamanında doğru, muhasebenin temel kavramları ve kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkelerine uygun, kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak, karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ile Belediye gelir bütçesine konan gelirleri tahakkuk ettirerek gelir ve alacakların takip, tahsil işlemlerinin yürütülmesini düzenlemektir.

 

Dayanak;

Madde 2- Bu yönetmelik 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 08/06/2005 tarihli Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 31/12/1960 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu ile Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgelere dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar;

Madde 3- Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: Hayrabolu Belediyesini,
b) Başkanlık: Hayrabolu Belediye Başkanlığını,
c) Üst Yönetici: Belediye Başkanını,
d) Müdürlük: Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nü,
e) Şeflikler: Muhasebe, Gelirler, Tahakkuk ve Harcama Bürosunu,
f) Servis: Su abone ve Emlak vergisi servisi,
g) Bütçe: Mali yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin, hususları gösteren gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren belediye bütçesini,
h) Bütçe Geliri: Kurumun bütçesinde gelir olarak tanımlanan her türlü işlemi,
i) Bütçe Gideri: Kurumun bütçesinde gider olarak tanımlanan her türlü işlemi,
j) Analitik: Analize elverişli istatistikî veriler üretmeye ve uluslar arası karşılaştırmaya  imkân vererek çözümlemesini,
k) Tahakkuk esası: Bir ekonomik değerin; yaratıldığında başka bir şekle dönüştürüldüğünde mübadeleye konu edildiğinde el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilmesini,
l) Ön ödeme: İlgili mevzuatında öngörülen hallerde kesin ödeme öncesi avans verilmesi veya kredi açılması şeklinde yapılan ödemeyi,
m) Harcama Birimi: Belediyenin bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,
n) Stratejik Plan: Belediyenin orta ve uzun vadeli amaçlarını temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı,
o) Mali Yıl: Takvim yılını,
 ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğe Bağlı Alt Birimleri, Çalışma Şekli ve Görevleri

 

Alt Birimler

Madde 4-  

a) Muhasebe Şefliği

b) Gelirler Şefliği

c)Ambar ve ayniyat Memurluğu

 

Çalışma Şekli ve Görevleri

Madde 5-

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu 60. maddesine istinaden Mali Hizmetler Birimi olarak Görev ve Sorumlulukları;

1- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve konsolide edilmesini sağlamak,
2- İzleyen 2 yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye Bütçesini hazırlamak ve belediye faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek,
3- Belediye gider bütçesine konan giderlerin yerinde sarf edilmesini temin etmek ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
4- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarını değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
5- Belediye gelir bütçesine konan gelirleri tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
6- Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
7- Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
8- İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
9- Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgiler sağlamak ve danışmanlık yapmak,
10- Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

 Madde 6- Muhasebe Şefliği görev ve çalışma esasları

PERSONEL SAYISI: Bir memur ve üç bir büro işçisi olmak üzere toplam 4 personelle hizmet vermektedir.

Muhasebe birimi: Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin yapıldığı birim,

a) Yıllık Analitik bütçe hazırlamak ve yıl içinde ödeneklerin uygun bir şekilde harcamalarının takip ve kontrollerini yapmak,
b) Belediye birimlerinin personel, cari, sermaye ve sermaye transferi harcama kalemlerine ilişkin tüm ödemelerin yapılmasını sağlamak,
c) Harcama birimleri mutemetlerinin bütçe içi ön ödeme işlemleri ile bunların sarfiyat evraklarının tetkik ve mahsup işlemleri yapmak,
d) Memur maaş ve işçi ücretlerini hazırlamak, ödemelerinin yapılması ve yasal kesintilerini zamanında ilgili kurumlara ödenmesini gerçekleştirmek,
e) İlgili kurumlara ödenmek üzere emanete alınanlar ile firma ve şahıslar adına ödenmek üzere açılmış olan emanet hesapları ilgililerine ödemek,
f) Günlük tahsilâtların bankaya yatırılmasını sağlamak ve tüm banka hesaplarının işlemlerinin takibinin gerçekleştirmek,
g) Yapı Denetim firmalarının ödeme dosyalarını hazırlamak ve ilgilerine ödemek,
h) Aylık geçici ve kesin mizan cetvelini düzenlemek, yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
ı) Yıl sonunda kesin hesabı hazırlamak üst yöneticiye ve Sayıştay başkanlığına sunmak,
i) Bütün mali işlemleri tahakkuk ve belgelere dayalı olarak muhasebeleştirmek,
j) Müdürlüğümüz alt birimlerine gelen evrakları kayıt altına almak, iç ve dış birimlere gönderilen evrakların takibini yapmak,

Madde 7 – Gelir Şefliği görev ve çalışma esasları

PERSONEL SAYISI: İki Şef, 4 memur ve 5 büro işçisi olmak üzere toplam 11 personelle hizmet vermektedir.

2464 sayılı Belediye Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk, tahsilât ve takip işlemlerini yapmakla sorumlu olan birimdir.

1-Tahakkuk işlemleri

a ) Belediye Gelirler Kanununun 12-16 mad. İstinaden İlan Reklam Vergisini tarh ve
tahakkuk ettirmek,
b ) Belediye Gelirler Kanununun 17-22 Mad. İstinaden Eğlence Vergisini İstinaden
tarh ve tahakkuk  ettirmek,
c ) Belediye Gelirler Kanununun 52-57 mad. İstinaden İşgal Harcını tarh ve tahakkuk
ettirmek,
d ) Belediye Gelirler Kanununun 80 mad. İstinaden İmarla İlgili Harçları tarh ve
tahakkuk   ettirmek,
e ) Belediye Gelirler Kanununun 81. mad. İstinaden İşyeri Açma Harcını tarh ve
tahakkuk     ettirmek,
f ) Belediye Gelirler Kanununun 82. mad. istinaden Muayene Ruhsat Rapor Harcını
tarh  ve  tahakkuk ettirmek,
g ) Beyana dayalı vergi ve harçların kontrolü, takibi ve kaçakları kontrol elemanlarınca
yerinde yoklama fişi ile tespit edilerek  tarh ve tahakkuk ettirmek,j) Belediyemiz sınırları   dahilindeki Bina, Arsa ve Arazilerin 1319 sayılı Emlak Vergisi kanununa göre Tarh ve  Tahakkuklarını yapmak,
h) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Belediyemiz sınırlarındaki işyerlerinin çevre temizlik vergilerinin Tarh ve Tahakkukları yapmak,
ı) Eksik veya fazla beyan da bulunan mükellefleri tespit edip, bu tahakkuklarla ilgili sorun ve hataları düzelterek mükerrer kayıtları gidermek,

i) Emlak ve ÇTV bildirimde bulunmayan  veya eksik bildirimde bulunan mükelleflerin tespiti   yapılarak  re’sen tarh ve tahakkuk yapmak,
j) Kira tahakkuklarını yapmak.

k) Kamu kurum ve Kuruluşlarından gayrimenkul araştırması ile ilgili gelen yazılara  cevap vermek,
l) Tapu dairelerine gayrimenkullerle ilgili rayiç değeri bildirmek,
m) Mükelleflerin gayrimenkul bildirimleri ile ilgili yerinde tespit yaparak yoklama fişi düzenlemek,

n) Belediyemiz Genel evrak kayıt bürosundan gelen iç ve dış evrakların  giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak.
o) Kaymakamlık bünyesinde Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü tarafından gönderilen Yeşil kart işlemleri için gelen kişilerin gayrimenkulü olup, olmadığını araştırmak
 

1- Tahsilât işlemleri

a) Veznelerde Emlak, Arsa, Arazi, Çevre Temizlik Vergisi gibi  tahakkuklu tahsilâtlar ve Kesin Teminat, Çeşitli Gelir, Kayıt suret harcı vs. tahakkuksuz tahsilâtları yapmak,
b) 3194 sayılı, İmar Kanunu,1608 sayılı Kanun ve diğer  kanunlar gereği kesilen para cezalarının tahakkuk ve tahsilini,
c) Fen İşleri Müdürlüğünden gönderilen inşaat ruhsatı otopark bedellerinin tahakkuk ve  tahsilâtını yapmak. Süresi içinde ödenmeyen otopark bedellerine  haciz işlemi takibi yapmak.
d) Şeflik bünyesinde bulunan yetkilendirilmiş icra memuru tarafından tahsili yapılamayan alacakların evrak bazında hukuki çerçeve içerisinde işlemlerinin tamamlanmasından sonra icra ve haciz işlemleri için servise intikal eden mükellefleri takibe alarak gecikme faizleriyle birlikte 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu gereğince işlemlerini  yapmak.
e) Kalorifer curufu Atık bedellerinin takibi ve tahsilâtını yapmak.
f) Belediyemizin  Posta Çeki hesabına yatırılan, şehir içi ve  şehir dışındaki mükelleflerimizin vergi  ödemelerinin mükelleflerin ilgili hesaplarına tahsilâtlarını yapmak,
g) Belediye kasasına giren günlük tahsilatın gün bazında ilgili bulunduğu yevmiye defterine işlenerek, ay sonunda ilgili hesapların yekunları alınıp Muhasebe Şefliği hesapları ile karşılaştırılarak aylık gelir hesabı tutturmak,
h) Pazar tahsilatlarını yapmak.

ı) Tahsildara makbuz vermek, kullanılan makbuzları geri almak ve denetimini yapmak,
j) Emlak, ÇTV den borçlu mükellefleri tespit ederek Belediye icra servisine bildirmek,

Su İşleri

a) Su abone işlemlerini yapmak,

b)Borçları ödemeyen abonelerin su kesme işlemleri ve icra takibini yapmak

c) Su sayaç okuma memurlarının çalışmasını düzenlemek ve su okumalarını tahakkuklarının aktarmasını yaparak, su tahakkuklarını bankaya bildirmek,

3- Harcamalara katılma payları işlemleri

a) Harcamalara Katılma Paylarının 2464  sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86–94.
maddeleri gereğince tahakkukunu düzenlenmek,
b) Altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarından doğan ücretleri tahakkuk ettirmek, 
c) Asfalt, bordür, tretuvar veya kanal çalışmasının maliyetini hizmetlerden yararlanan 
gayrimenkul sahipleri adına tahakkuk ettirmek,
d) Harcama İştirak Paylarının tespit edilebilmesi için Tapu dairesi ile  gerekli çalışmaları
yapmak,
e) Katılma Payları ile ilgili maliyetini tahakkuk ederek mükelleflere tebliğini yapmak,

 Madde 8-  Ambar ve ayniyat servisi

PERSONEL SAYISI: Bir memur ve bir büro işçisi olmak üzere toplam 2 personelle hizmet vermektedir.

Görev yetki ve sorumlulukları:

 a)Ayniyat saymanlığı: Harcama birimlerinin kullanılmaya hazır olan sarf ve her nevi demirbaş eşyanın girişini  yapmak. Muhtelif sebeplerle çıkışını yapmak. Bozulmak ve çürümekten doğacak zayiatı düşmek. Fire ve emsalinden vukuu      bulacak azalmaları ambar fazlalarını kayıt ve takip etmek. Hurda  haline gelen malzemelerin yok edilme ve satışlar için gerekli  işlemleri yapma. Bir ihmal ve kasıt sonucu kırılıp bozulan veya kaybolan malzemeleri sebep olanlara ödetmek üzere zimmet çıkarmak,

b)Satın alınan malzemelerin birimlere dağıtımının      yapılması, Demirbaş ve sarf malzeme kayıtlarının tutulması düşüm      ve irad işlemlerinin yapılması Demirbaş ve ambar defterlerinin işlenmesi ile her yıl Aralık ayı içinde Belediyemiz bünyesinde      bulunan demirbaş ve mefruşat malzemelerinin sayımının yapılarak, Sayıştay denetimine hazır hale getirmek.
    

Yürürlük

Madde 9- Bu yönetmelik Hayrabolu Belediye Başkanlığı Meclisince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 10- Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya yetki vereceği Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

Madde 11- Bu yönetmeliği Belediye Başkanı yürütür.

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği Belediye Meclisinin 07/01/2010 tarih ve 10/ 02…… sayılı kararıyla onaylanmıştır.