Temizlik İşleri Müdürlüğü

                   

Coşkun GÜNDOĞDU

Temizlik İşleri Müdür V.

Telefon:

0 282 315 10 49/143

Faks:

0 282 315 11 52

E-Posta:

temizlikisleri@hayrabolu.bel.tr 

 

  T.C.

HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

AMAÇ

 

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Hayrabolu Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün  görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini düzenlemek ve uygulanmasını sağlamaktır.

 

KAPSAM

 

Madde 2-  Bu yönetmelik Hayrabolu Belediye Başkanlığı, Temizlik İşleri

Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

HUKUKİ DAYANAK

 

Madde 3- Hayrabolu Belediye Meclisi tarafından kurulmuş olan Temizlik İşleri

Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu,5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,4857 Sayılı İş Kanunu ve  ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

 

Madde 4-

Bu yönetmelikte geçen:

 

Belediye: Hayrabolu Belediyesini

Başkan: Hayrabolu Belediye Başkanını

Başkan Yardımcısı:Müdürlüğün bağlı olduğu başkan yardımcısını

Müdürlük: Temizlik İşleri Müdürlüğünü

 

 

                                           İKİNCİ BÖLÜM

                                          Teşkilat ve Bağlılık

TEŞKİLAT

 

Madde 5- Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

 

a) Müdür

b) Şef

c) Memur

d) İşçi (Formen,Operatörler,Şoförler,Süpürgeciler)

e) Sözleşmeli Personel

 

 Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

 

a) Büro Hizmetleri Birimi Sorumlusu

1) İhaleli İşler

2) Kalem

3) Sekreter

b) Temizlik İşleri Birimi Sorumlusu

1) Evsel Atıklar

2) Süpürme Yıkama 

3) Boş Arazi Temizliği 

5) Vardiya Amirleri

c) Çevre Koruma ve Kontrol Birimi Sorumlusu

1) Ambalaj Atıkları

2) Atık Yağ-Atık Pil-Ömrünü Tamamlamış Lastik-Elektronik Atık

3) Çevresel Denetim ve Kontrol

4) Hafriyat ve İnşaat Atıkları

5) Tıbbi Atıklar

6) Ar-Ge

d) Veterinerlik Hizmetleri

1) Sokak Hayvanları Aşılama-Kısırlaştırma-Sahiplendirme

2) Sokak Hayvanları Barınağı Faaliyetleri

3)Sokak Hayvanları için belirlenen noktalara düzenli olarak yiyecek ve su bırakılması.

4) Halk sağlığını tehdit eden her türlü haşere ve kemiricilere karşı açık alanda ilaçlama hizmeti

 

BAĞLILIK

 

Madde 6- Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan

Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

 

                                               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                         Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

 

Madde 7- Bu yönetmelik, müdürlükçe Hayrabolu İlçesi sınırları dahilinde;

a) Belediye sınırları içerisinde oluşan tüm evsel atıkların toplanması,taşınması ve bertarafının sağlanması ile  cadde ve sokakların süpürülmesi,temizlenmesi,yıkama çalışmalarının yapılması ve pazar yerlerinin temizliği işlemlerini yapar/yaptırır. Bu amaçla, çalışma plan ve programını belirler ve/veya yüklenici firmanın bu plan dâhilinde çalışmalarını sürdürür,

b)Evsel atık dışında çıkan (koltuk,kanepe,çek-yat gibi) her türlü atıkların toplanması,depolanması,döküm yerine götürülmesini sağlamak.

c)Kağıt-karton, plastik, metal, kompozit, cam gibi ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını ve geri dönüşüme kazandırılmasını sağlar.

d) Hafriyat toprağı,inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü çalışmalarını yürütür,

e) Kendisine bağlı ekiplerle birlikte mahalleleri dolaşarak gerekli önlemlerin alınmasını ister

ve uygulamaları takip eder,

f) İhaleye verilerek yapılan temizlik işlemleri ile ilgili ihale dosyalarının ve hak edişlerin

takip edilmesini sağlar, gelen bilgiler çerçevesinde şartnameye aykırı olmamak kaydıyla

yüklenici firmaya cezai müeyyide uygular,

g) Birimince yürütülen çalışmalarla ilgili olarak aylık faaliyet raporunu hazırlar,

h) Belediye sınırları içerisindeki ibadethanelerin belirli program dahilinde iç ve dış temizliğini yapar.

ı) Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak gerek kendi birimine ve gerekse de Başkanlığa gelen şikayetlerle ilgili olarak gerekli araştırmaları yapar ve ilgili kişi veya

kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlar,

j) Kendisine bağlı bulunan birim tarafından yürütülen çevre sağlığı ile ilgili yapılan

çalışmaları, araştırma ve geliştirme çalışmalarını takip eder ve gerekli düzenlemeleri

yapar/yaptırır.

k) Karla mücadele çalışmalarında başkanlık talimatları doğrultusunda ilgili birimler ile

koordineli olarak kar küreme, tuzlama ve benzeri çalışmalarının yürütülmesine yardımcı

olur.

l) İlçe dâhilindeki yollarda çöp ve moloz dökümlerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin

alınması konusunda ilgili birimler ile koordinasyonu sağlar,

m) Katı atık yönetimi ile ilgili her türlü eğitim, toplantı, plan ve projeler yapar/ yaptırır ve

uygular/uygulatır.

n) Atık bertaraf ücretleri ile ilgili maliyet analizleri yapar/, yaptırır ve atık ücret tarifeleri ile

ilgili belediye meclisine teklifte bulunur.

o) Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerde, kirlenmeye sebep

olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal düzenlemeleri yapar ve kirliliği

ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlar,

p) 10/07/2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 03/0/7/2005 tarih ve 5393

sayılı Belediye Kanunu, 24/04/1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve

Yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar, Valilik

Talimatları, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları, ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda  görev yapar,

r) Çevre konusunda görev verilmiş kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile

işbirliği ve koordinasyon sağlar,

s) Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum seminer, panel, fuar, vs.) Belediye’yi

temsil eder,

t) Çevre uygulamaları ve yatırımlara etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini

izler, destekler, yönlendirir, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapar,

çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapar, toplantılar düzenler,

u) Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve

projelere destek verir, yapılan çalışmalara katılım sağlar,

v) Kanunlar çerçevesinde çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal mikrobiyolojik ve toplumsal

yönlerden az ya da çok zarar veren ya da verme olasılığı olan ve doğal kaynakların

kirlenmesine sebep olabilecek kuruluşlar olarak tanımlanan gayrisıhhî müesseselerin 2. ve

3. sınıflarının, ruhsat komisyonunda görev alır, gereğini yerine getirir,

y)Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri

yürütür,

z) Çalışma konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirir, iş

ve işlemleri yürütür,

aa)Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerde, kirlenmeye sebep

olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal düzenlemeleri yapar ve kirliliği

ortadan kaldırıcı önlemler almalarını sağlar,

bb) Ambalaj Atıklarının kontrolü konusunda denetimler yapmak ve kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırılmasını temin etmek amacıyla plan ve proje

hazırlayarak çalışma yapar.

cc) Bitkisel Atık Yağların ve Atık Madeni Yağların kontrolünün denetimi ve takibini yapar.

dd) Gürültü kirliliğine neden olan işyeri, konut veya kişilerin denetimini yapar, gürültü

kaynaklarını tespit eder, ölçümler yapar veya yaptırır ve gürültüye neden olan faktörleri

önleyici veya ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlar,

ee)Renk ve koku kirliliği konularında kriter ve standardı olmayıp, çevreyi olumsuz yönde

etkileyen hallerde olumsuz etkilerin kontrolü, azaltılması veya bertaraf edilmesi için

gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar,

ff) Tıbbi atıkların “Tıbbi Atıklar Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar doğrultusunda

ilgili kuruluşlarla sözleşme yaparak denetimlerini gerçekleştirir,

gg) Tehlikeli atıkların “Tehlikeli Atıklar Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda denetimini

yapar,

hh)Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğince belirlenen esaslar doğrultusunda

denetimler yapar,

ıı) Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğice belirtilen esaslar doğrultusunda denetimler yapar,

jj) Çevre koruması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla şartlara en uygun geliştirilebilir

teknolojiyi belirlemek için gerekli çalışmaları yapar,

kk)Çevre eğitimi konusunda ilgili birimlerle işbirliği çerçevesinde eğitim programları

hazırlayıp yürütür,

ll) Toplumda çevre bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri

belirler, gerektiğinde bilgilendirme amaçlı afiş, broşür, vesaire hazırlar,

mm)Çevre konusunda eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve

katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunur,

nn) Halkın huzur içerisinde sağlıklı yaşamasını sağlamak, çevreyi ve çevre kaynaklarını

korumak, iyileştirmek amacıyla gerekli çalışmaları yapar,

oo) Başıboş sokak hayvanlarının aşılanması,kısırlaştırılması,sahiplendirilmesi ve sokak hayvanları için barınak faaliyetlerini yürütür.Ayrıca ilgili mevzuatlar kapsamında, belediyenin sorumlu olduğu tüm veterinerlik hizmetlerinin verimli olarak yürütülmesini sağlar.

pp) Biriminin yıllık performans programını hazırlar ve takip eder.

 

Büro hizmetleri birimi

 

Madde 8- Büro hizmetleri biriminin görevleri aşağıdaki gibidir.

 

a) Kendilerine verilen işleri, yasalar, tüzükler, yönetmelikler ve bu yönetmelik esaslarına

göre yapar / yaptırır.

b) Sorumluluğundaki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev verir ve sonuçlarını izler.

Personelin iş ve mesai durumunu kontrol eder ve denetler.

c) Büroların emniyetini sağlayıcı tedbirleri alır. Birimler ile ilgili sivil savunma ve yangından

koruma talimatlarını uygular.

d) Sorumlu oldukları büronun çalışma alanına giren konular ile ilgili olarak amirinin vereceği

görevleri yapar / yaptırır,

e) Görevleri ile ilgili olarak her türlü yasal mevzuatı takip eder, maiyetindeki personeli de bu

doğrultuda bilgilendirir,

f) Birimi bünyesinde yürütülen faaliyetler hakkında her an bilgi ve görüş bildirecek şekilde

işlere hakim olur,

g) Sorumluluğundaki personelin gerek birbirleriyle ve gerekse vatandaşlar ile olan

ilişkilerinde hoşgörü ve iş ahlakına uygun olarak hareket etmelerini sağlar,

h) Bürolarıyla ilgili araç-gereç ve personelin ihtiyacını zamanında tespit ederek amirine

bildirir,

i) İşlerin plan ve programa bağlı olarak özellikli ve süreli yazışma işlemlerinin zamanında ve

usule uygun olarak sonuçlandırır,

j) Gelen evrak ve zimmet kayıtlarının zamanında ve düzenli olarak tutulmasını

sağlar,sorumluluğundaki personel arasında hakkaniyet ve eşitlik esaslarına uygun olarak iş

ve evrak zimmetleşmelerini sağlar ve yazıların gizliliğini temin eder.

k) Sorumluluk alanına giren konularda aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlar ve bunları

müdüre bildirir

I) Görevi gereği sorumluluğuna verilen malzeme, araç, gereç, teçhizat ve her tür

malzemeyi iyi kullanır, temiz ve düzenli bulundurur, kaybetmez, görevinden ayrılması

halinde devir ve teslim işlemlerini eksiksiz yerine getirir,

m) Görevi ile alakalı mevzuat, bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereğinin yerine

getirilmesinde, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasında bağlı bulunduğu

amirine karşı sorumludur,

n) Temizlik işleri ile ilgili yazılı ve sözlü her türlü şikâyetleri alıp amirine iletir ve amirinin değerlendirmesi ve gerekli çalışmaların yapılmasından sonra sonucu takip eder ve gerekli yerlere bilgi verir.

o)Bölgelerden gelen bilgilere göre malzeme ve araç gereç ihtiyacını amirine bildirir ve giderilmesini sağlar.

p) Amirinden gelen bilgiler çerçevesinde, yürütülen temizlik çalışmaları ve yüklenici firma

ile ilgili bilgi ve belgelerin muhafaza edilmesini sağlar.

r) Belediye’nin temizlik çalışmaları ve yüklenici firmalarla ilgili ihale dosyalarının

hazırlanması çalışmalarını yürütür.

s) İhalesi yapılan işlerle ilgili kontrollük görevini yürütür.

t) Birimine ait ayniyat işlemleri ile muhasebe ve sekretarya işlemlerini yürütür.

u) Birimine gelen evrakları teslim alır, sınıflandırır ve kaydettikten sonra amirinin bilgisine

sunar. Amirinin yönlendirmesi doğrultusunda evrakları Dosyalama Sistemi Kitapçığı’na

göre tasnif eder ve dosyalar. Evrakın başka birimlere gitmesi gerekli ise, evrakın ilgili

yere/yerlere ulaşmasını sağlar.

v) Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek

yazıları; resmi yazışma kuralları genelgesine uygun olarak yazar/yazdırır.

y) Biriminde çalışan tüm personelin tayin, terfi, nakil, kayıt terkini, tecziye, izin, hastalık ve

emeklilik işlemlerinin kanunlara uygun olarak yürütülmesini takip eder ve bu konular ile

ilgili gerekli yazıları hazırlar/hazırlatır.

aa) Birimine gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakar/bakılmasını ve ilgililerine

aktarır/aktarılmasını sağlar.

bb) Birim içerisinde yapılacak toplantıları amirinden aldığı bilgiler doğrultusunda organize

eder ve toplantı tutanaklarını tutar.

cc) Birim personelinin, biriminde tutulması gereken kanuni ve idari kayıtlarının tutulmasını

sağlar.

dd) Görev unvanına uygun olan ve amirinin istediği diğer işleri yapar.

ee) Biriminin Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi’dir.

ff) Görev alanı ile ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerini Ar-Ge birimi ile koordineli bir

şekilde yürütür.

gg) Görevi ile alakalı mevzuat, yönetmelik ile kendisine verilen görevlerde gereğinin yerine

getirilmesinde, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanılmasında amirine karşı

sorumludur

 

Temizlik işleri birimi

 

Madde 9- Temizlik işleri biriminin görevleri aşağıdaki gibidir.

 

a) Belediye sınırları içerisindeki yüklenici firmalar aracılığı ile yapılan çöp toplama ve cadde

ve sokakların süpürülmesi işlemlerinin çalışma plan ve programını denetler ve yüklenici

firmanın bu plan dahilinde çalışmalarını ve ihale şartnamesine uygun sürdürülmesini

kontrol eder amirini bilgilendirir.

b) Hak ediş işlemleriyle alakalı amirinin belirleyeceği diğer görevleri yerine getirir.

c)Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak gerek kendi birimine ve gerekse Başkanlığa gelen şikayetlerle ve taleplerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılmasını ve

ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini ve rapor haline getirilmesini

sağlar.

d) Açık semt pazarlarının süpürülmesi, katı atıkların alınması ve yıkanarak temizlenmesini

sağlar,

e) Boş arsaların temizlenmesini sağlar.

f) Katı atıkların düzenli olarak toplanmasını, ayrıştırılmasını ve katı atıkların kontrolü

yönetmeliğinde belirtilen standartlar dâhilinde uzaklaştırılmasını veya bertarafını sağlar.

g) Mesire alanlarının ve gölet alanının temiz tutulmasını sağlar.

h) Tüm çöp konteynerlerinin her türlü bakım ve onarımının yapılmasını sağlar.Yeni Çöp konteyner ihtiyaçlarını belirler.Alımını yapar.

i) Tüm çöp konteynerlerinin yıkanmasını ve dezenfeksiyonunu sağlar.

k) İbadethanelerin temizliğinin program dâhilinde yapılmasını sağlar,

l) Konteyner yerlerinin ilaçlanmasını sağlamak,

m) Tüm kamu kuruluşlarının çöp konteyner taleplerini karşılar,

n) Halkın sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla çevreyi ve çevre kaynaklarını

koruyucu ve iyileştirici çalışmalarda bulunur,

o) Görev alanı ile ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerini Ar-Ge birimi ile koordineli bir

şekilde yürütür.

p) Direkt olarak Müdür’e bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin

gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur.

r) Birimince yürütülen çalışmalarla ilgili olarak aylık faaliyet raporunu hazırlar ve amirine

sunar.

s) Birim içi yazışmaları yapar.

t) Birime bağlı ekiplerle birlikte mahalleleri dolaşarak gerekli önlemlerin alınmasını

yüklenici firma yetkilileri ve kendi ekibinden ister ve uygulamaları takip eder.

u) Görevi ile alakalı mevzuat, yönetmelik ile kendisine verilen görevlerde gereğinin yerine

getirilmesinde, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanılmasında amirine karşı

sorumludur.

 

Çevre koruma ve kontrol birimi

 

Madde 10- Çevre koruma ve kontrol birimi

 

a) Hayrabolu Belediyesi’nin, çevre kirliliğinin önlenmesi hususundaki politikalarının ve

programlarının oluşturulmasında Müdür’e önerilerde bulunur.

b) Çevreyi ve çevre değerlerini bozucu, çevreyi kirletici faaliyetlere engel olmak için gerekli

tedbirleri alır, ekibi ile birlikte uygulanmasını sağlar.

c) İlçe içerisinde, oluşabilecek hava, su, toprak ve gürültü kirliliği hakkında ilgili kurumlarla irtibat halinde olur.

d) Belediye sınırları içerisindeki kişi ve kuruluşların bildirdikleri çevreye ilişkin dilek ve şikayetlerini alır, değerlendirir, gereğini yerine getirir ve şikayet sahibine bilgi verilmesini sağlar.

g) Çevre konusunda eğitim, araştırma yapar, yaptırır, destekler, halkın çevre bilincini

geliştirici her tür girişimde bulunur. Bu amaçla amirinin onayı ile ilgili müdürlüklerle

işbirliği içerisinde konferans, panel çalışmaları yürütür.

h) Faaliyetleri ile ilgili olarak diğer birimlerle sürekli işbirliği içinde çalışır, gerekli bilgi

birikimini paylaşır.

i) Belediye sınırları içerisindeki işletmelerin şikayet üzerine kontrol edilmesini sağlar.

j) Belediye sınırları içerisinde, çevreyi koruyucu çalışmalar için ilgili kuruluşlarla

koordinasyonu sağlar, yürütülen çalışmaları koordine eder.

k) Çevre sağlığı ve çevrenin korunması konusunda gerekli inceleme ve araştırma çalışmaları

yapar/yaptırır, proje hazırlar/hazırlatır.

l) 09/08/1983 tarih ve 2872 sayılı yasa gereği, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal

kaynakların en uygun biçimde kullanılması ve korunması, su ve toprak kirliliği için yetkili

kurumlarla vatandaş arasındaki koordinasyonu, hava kirlenmesinin önlemesi için de ekibi

ile birlikte çalışmaları yürütür. Ekolojik denge, kirlilik, atık maddelerle ilgili gerekli

düzenlemelerin yapılmasını sağlar.

m) Başkanlıkça verilen veya diğer ilgili mevzuatlar (Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,  Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj ve

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü

Yönetmeliği, Elektrik- Elektronik Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Ömrünü tamamlamış

Atık Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Isınmadan

Kaynaklanan Hava Kirliliği Yönetmeliği, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve

Yönetimi Yönetmeliği ve benzeri) tarafından kendi birimine çevreyle ilgili yüklenen

görevleri yerine getirir.

p) Kendisine bağlı personelle etkin ve verimli çalışabilmesi için gerekli mekan, araç, gereç,

malzeme ve ulaşım imkanlarını sağlamak amacıyla amirine öneriler getirir.

r) Başkanlıkça verilen veya diğer ilgili mevzuatlar tarafından kendi birimine çevreyle ilgili

yüklenen görevleri yerine getirir.

s) İlçe sınırları içerisinde görüntü kirliliğinin önlenmesi yönünde çeşitli projeler üretir ve

çalışmalar yapar.

t) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek plan ve programları yapar ve

çalışmaların programa uygunluğunu sağlar.

u) Çevre Koruma ve Kontrol Birimi Sorumlusu olarak aynı zamanda Ruhsat Komisyonu

üyesidir.

v) Görevi ile alakalı mevzuat, yönetmelik ile kendisine verilen görevlerde gereğinin yerine

getirilmesinde, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanılmasında amirine karşı

sorumludur.

y) Ar-Ge Biriminin (Eğitim, Reklam, Ar-ge ve İletişim ve benzeri) çalışmalarını koordine

eder.

 

Veterinerlik Birimi

 

Madde 11- Veterinerlik hizmetleri birimin görevleri aşağıdaki gibidir.

 

a)Başıboş sokak hayvanları rehabilite merkezi açmak, hayvanların sağlıklarını korumak ve üremelerini kontrol altına almak maksadıyla, kısırlaştırmak, aşılamak, sahiplendirmek ve 
b)Isırma ve ısırık vakalarında hayvanları müşahede altına almak, gerekli takipleri yapmak. 
c)Kümes ve ahır şikayetlerini Zabıta Müdürlüğü ile beraber değerlendirmek. 
d)Tüm hayvansal gıdaların, insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden arındırılması için mevzuatın ön gördüğü çalışmaları yapmak. 
e)Yasa ve yönetmeliklere uygun kurban kesimleri yapmak veya yaptırmak. 
f) Belediye sınırları içinden sevk edilen hayvan ve hayvansal kökenli, gıda ve mamul madde için,   menşeişahadetnamesi düzenlemek.
g)Okul, cami ve benzeri kamu kurumlarında gerektiğinde dezenfekte ilaçlama işlemlerini yapmak. 

 h)Mesleki konularda, birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapmak. 
 ı)Belediye sınırları içindeki sahipli hayvanları kayıt altına almak. 
 j) Kaçak et kesim şikayetlerini Zabıta Müdürü ile değerlendirmek. 

 k) Halk sağlığını tehdit eden her türlü haşere ve kemiricilere karşı açık alanlarda ilaçlama hizmeti yapmak. 
 l) Okul, cami ve kamu kurumlarında  gerekli durumlarda ilaçlama yapmak.

 

Müdürlük yetkisi

 

Madde 12- Müdürlük, bu yönetmelikte sayılan görevleri 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı

Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar

çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün sorumluluğu

 

Madde 13- Müdürlük, Başkan tarafından verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile

ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle

sorumludur.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

 

Madde 14- Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir;

 

a) Müdürlüğü başkanlığa karşı temsil eder.

b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir. Bünyesinde görevli tüm

personelin amiridir.

c) Müdürlüğün görevlerini planlar, görev ve yetkilerin mevzuat gereği yapılmasını sağlar,

izler ve denetler.

d) Personelin görev ve yetki dağılımını mevzuata uygun olarak hazırlar, takip eder ve

müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

e) Müdürlük çalışmalarının düzenli ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

f) Yönetmelik, talimat, yıllık bütçe, Stratejik plan, Müdürlüğün bilanço ve personel kadro

taslaklarını hazırlayıp başkanlığa sunar.

g) Bağlı olduğu Başkan Yardımcısının onayını almak suretiyle gerekli gördüğü hallerde

Müdürlük bünyesindeki birimleri, birimlerin görev alanını, yetki ve sorumluluklarını

organize eder.

h) Müdürlük personelinin iş ve işyeri güvenliğinin ve emniyetinin sağlanması için tedbirler

alıp, müdürlüğe ait Sivil Savunma ve Yangından Korunma Yöntemleri ile ilgili

düzenlemeler yapar.

i) Müdürlük ile ilgili işlerde diğer belediye birimleri arasındaki koordinasyonu organize

eder.

j) Müdürlüğün görev alanına giren konularda araştırma yapılmasına karar verir, bu iş için

gerekli alım-satım, ihale işlerinin teklifini hazırlayıp, ilgili birime sunar; işlemlerin

yürütülmesini, kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlar. Başkanlık makamının istediği ve

yasalarda belirtilen her türlü görevleri yapar.

k) Yeni yasal düzenleme ve organizasyonlar sonucunda Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne

verilecek görevleri yapar ve takip eder.

l) Biriminin yıllık performans programının hazırlanmasından ve takibinden sorumludur.

m) Müdürlük görevlerinde tanımlanan tüm işleri yapar/yaptırır.

 

Şefin görev, yetki ve sorumlulukları

 

Madde 15- Şefin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

 

a) Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapar veya yaptırır.

b) İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını vaktinde bitirilmesini

sağlar.

c) Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev verir ve sonuçlarını alır.

d) Müdür tarafından verilen görevleri müdür adına yürütür.

e) Şefliğe ait iş ve işlemlerden müdüre karşı sorumludur.

 

                                           DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                                      Görev ve Hizmetlerin İcrası

                                               Görevin alınması

 

Madde 16- Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler zimmet defterine kaydedilerek

ilgilisine verilir.

 

Görevin planlanması

 

Madde 17- Müdürlükteki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde

yürütülür.

 

Görevin yürütülmesi

 

Madde 18- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve

yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.                                                 

 

 

                                                BEŞİNCİ BÖLÜM

                                            İşbirliği ve Koordinasyon

                                    Müdürlük birimleri arasında işbirliği

 

Madde 19 - Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür

tarafından sağlanır.

Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

a) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

 

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

 

Madde 20- Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün,

Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları

ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı

Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

                                            ALTINCI BÖLÜM

                               Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

                            Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

 

Madde 21- Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele

havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

a) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili

kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili

Müdürlüğe teslim edilir.

Arşivleme ve dosyalama

Madde 22- Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif

edilerek ayrı klasörlerde saklanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların

muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

                                            YEDİNCİ BÖLÜM

                                                       Denetim

                                      Denetim ve disiplin hükümleri

Madde 23- Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

                                           SEKİZİNCİ BÖLÜM

                             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

 

Madde 24- İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat

hükümlerine uyulur.

Yürürlük

Madde 25- Bu yönetmelik Hayrabolu Belediye Meclisinin onayından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26- Bu yönetmelik hükümlerini Hayrabolu Belediye Başkanı ve Temizlik İşleri Müdürü yürütür.